รับตรง 9 คณะ วิทยาลัยนครราชสีมา โควตาเรียนดี


วิทยาลัยนครราชสีมาเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจำนวน 9 คณะ 18 สาขา ประจำปีการศึกษา 2557


จำนวนรับ

รวม 920 คน

คณะ

โควต้าเรียนดี

สอบตรงทั่วไป

ADMISSIONS

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

  สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

 

40 คน

 

60 คน

 

20 คน

วิทยาศาสตร์การแพทย์

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

 

60 คน

 

40 คน

เทคนิคการแพทย์

  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

 

 

60 คน

 

40 คน

สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

  สาขาวิชาอนามัยและความปลอดภัย

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม

  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการออกกำลังกาย

 

40 คน

40 คน

40 คน

60 คน

40 คน

 

60 คน

60 คน

60 คน

40 คน

60 คน

 

20 คน

20 คน

20 คน

20 คน

20 คน

 

เปิดรับสมัคร

1 กรกฎาคม - 17 ตุลาคม 2556


คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า ม.6

เกรดเฉลี่ย 4 หรือ 5 ภาคเรียน 2.00 ขึ้นไป

 

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร

1 ก.ค. - 17 ต.ค. 56

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

18 ต.ค. 56

 

เกณฑ์การพิจารณา

สอบสัมภาษณ์


การสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายแนะแนวของวิทยาลัยฯหรือทางไปรษณีย์

สมัครผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ


รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครhttp://www.nmc.ac.th/download/quotar57Mix.pdf