รับตรง 6 คณะ ม.ราชภัฏพระนครรับตรง 6 คณะ ม.ราชภัฏพระนคร

จำนวนรับ
จำนวนรับรวม 3825 คน

วิทยาลัยการฝึกหัดครู

740 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

555 คน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

970 คน

คณะวิทยาการจัดการ

820 คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

700 คน

พุทธวิชชาลัย

30   คน

วันรับสมัคร
2  กันยายน – 31 ตุลาคม  2556

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- กำลังศึกษาระดับม.6 หรือเทียบเท่า
- ปวช. ปวส. เด็กซิ่ว สามารถสมัครได้
- ผลการเรียนเฉลี่ย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- ทดสอบความสามารถเฉพาะทาง

กำหนดการ 

เปิดรับสมัคร

2 กันยายน – 31 ตุลาคม 2556

ประกาศรายชื่อ วัน – เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

15  พฤศจิกายน  2556

สอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถเฉพาะทาง

23  พฤศจิกายน  2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

13  ธันวาคม  2556

รายงานตัวเป็นนักศึกษา 

21  ธันวาคม  2556


**ผู้สมัครสาขาวิชาต่อไปนี้ต้องเตรียมอุปกรณ์มาทดสอบความสามารถเฉพาะทางด้วย

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรม) 
สาขาวิชานาฏศิลปะ
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาพลศึกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัคร > Click
ที่มา - http://etcserv.pnru.ac.th