รับตรง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช



การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโควตาพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2557


จำนวนรับ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวนรวม 10 คน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม 1 นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน
- โรงเรียนวิชูทิศ
- โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์
- โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
- โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
- โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
- โรงเรียนวัดสุทธาราม
- โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
เป็นผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ชั้น ม.4-6
กลุ่ม 2 นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนที่สถาปนาโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วชิราวุธวิทยาลัย) จำนวน 1 คน
- เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ตั้งแต่ชั้น ม.4-6
กลุ่ม 3 นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน
- เป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ต่อเนื่องจนถึงวันที่สมัคร
กลุ่ม 4 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 5 คน
- บิดา/มารดา ต้องรับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือกรณีที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครต่อเนื่อง (รวมขณะเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่า 10 ปี)
- กรณีเป็นบุตรบุญธรรม ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรไม่น้อยกว่า 10 ปี

วันรับสมัคร
2-20 กันยายน 2556

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาระดับชั้น ม. 6
*** ตามรายละเอียดในประกาศไม่ได้ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม แต่ใช้ใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน เป็นหลักฐานประกอบการสมัครด้วย

การสอบ
- สอบวิชาการ 5 รายวิชา รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 40%
  - วิทยาศาสตร์ 1 100 คะแนน*
  - วิทยาศาสตร์ 2 100 คะแนน*
  - คณิตศาสตร์ 100 คะแนน
  - ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน
  - ภาษาไทย-สังคมศึกษา 100 คะแนน
* วิทยาศาสตร์ 1 และ 2 ประกอบด้วยวิชาฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา ในสัดส่วนที่ต่างกัน
- สอบวิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
- สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การพิจารณา
- คะแนนรวมวิชาการ (น้ำหนักคะแนน 70%)  และวิชาเฉพาะ (น้ำหนักคะแนน 30%)
- สอบสัมภาษณ์ ผ่านและไม่ผ่าน

กำหนดการ
- รับสมัคร 2-20 กันยายน 2556
- วันสอบวิชาการ 12-13 ตุลาคม 2556
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบสัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2557
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพจิตและตรวจร่างกาย มีนาคม 2557
- ตรวจสุขภาพจิตและตรวจร่างกาย มีนาคม 2557
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มีนาคม 2557

การสมัคร
- ยื่นใบสมัครที่ ฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษาและกิจการนักศึกษา ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โทร. 0 2244 3152 และ 0 2668 7087 โดยดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ http://www.vajira.ac.th
- ใบสมัคร > Download

ค่าสมัครสอบ
2,050 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.vajira.ac.th/php/dl/doc/560826-1.pdf

รวมติวสอบตรงกับทรูปลูกปัญญา > Click

ที่มา
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล