รับตรงคณะแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์

รับตรงคณะแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการการรับเข้าศึกษาและจำวนรับเข้าศึกษา
1.โครงการเร่งรัดการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์
รับตรงผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จำนวน 65 คน
2.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี จำนวน 30 คน
3.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 30 คน
4.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จำนวน 15 คน
5.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร จำนวน 30 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของแต่ละโครงการการรับเข้าศึกษา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายของแต่ละโครงการรับเข้าศึกษา

ปฏิทินการรับสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.med.tu.ac.th/UserFiles/File/public/PR/2556/020856.pdf

แหล่งที่มา :

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.med.tu.ac.th/