ตารางสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2557

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้มีมติเห็นชอบกำหนดกรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 และได้กำหนดปฏิทินการจัดการทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2557 ที่มอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินการจัดการทดสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

น้องๆ สามารถติดตามข่าวการรับสมัครสอบและรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมนะครับ
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_list/news/135/  

แหล่งที่มา :

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
http://www.niets.or.th/index.php/news_events/index1/4