รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2556


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556
-------------------------------------------------------------------------------------------

การรับสมัครสอบคัดเลือก
     1. รับสมัครผานอินเตอรเน็ต รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 12 กุมภาพันธ 2556
          - วิทยาเขตบางพระ ไดที่ http://regis.rmutto.ac.th/registrar/home.asp
          - วิทยาเขตจันทบุรี ไดที่ www.chan.rmutto.ac.th หรือ http://campus.chan.rmutto.ac.th/reg/
          - วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ไดที่ http://reg.cpc.rmutto.ac.th/rgistrar/home.asp
          - วิทยาเขตอุเทนถวาย ไดที่ http://reg.uthen.rmutto.ac.th/rgistrar/home.asp
     2. สมัครดวยตนเอง รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ 2556
          - วิทยาเขตบางพระ
          - วิทยาเขตจันทบุรี
          - วิทยาเขตอุเทนถวาย
          - วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
          หมายเหตุ : - ผูสนใจสามารถสมัครได ณ สถานที่ผูสมัครเลือกเรียนตามวิทยาเขตฯ

การรับสมัครสอบคัดเลือก
     ผูสมัครทุกสาขาวิชาฯ จะตองชําระเงินคาสมัครสอบ 200 บาท

หลักฐานประกอบการสมัคร
     1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ชุด
     2. สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
     3. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ถายไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้วจํานวน 3 รูป
     4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
     5. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
     6. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล จํานวน 1 ฉบับ

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,เก็งข้อสอบ ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,คำราชาศัพท์ ,สุภาษิต ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,TU star ,ข้อสอบ o-net ป.6 ,สอนศาสตร์ ,quiz ,เกม ,game ,เข้าพรรษา 
กลับด้านบน