รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2556


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556
-------------------------------------------------------------------------------------------

การรับสมัครสอบคัดเลือก
     1. รับสมัครผานอินเตอรเน็ต รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 12 กุมภาพันธ 2556
          - วิทยาเขตบางพระ ไดที่ http://regis.rmutto.ac.th/registrar/home.asp
          - วิทยาเขตจันทบุรี ไดที่ www.chan.rmutto.ac.th หรือ http://campus.chan.rmutto.ac.th/reg/
          - วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ไดที่ http://reg.cpc.rmutto.ac.th/rgistrar/home.asp
          - วิทยาเขตอุเทนถวาย ไดที่ http://reg.uthen.rmutto.ac.th/rgistrar/home.asp
     2. สมัครดวยตนเอง รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ 2556
          - วิทยาเขตบางพระ
          - วิทยาเขตจันทบุรี
          - วิทยาเขตอุเทนถวาย
          - วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
          หมายเหตุ : - ผูสนใจสามารถสมัครได ณ สถานที่ผูสมัครเลือกเรียนตามวิทยาเขตฯ

การรับสมัครสอบคัดเลือก
     ผูสมัครทุกสาขาวิชาฯ จะตองชําระเงินคาสมัครสอบ 200 บาท

หลักฐานประกอบการสมัคร
     1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ชุด
     2. สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
     3. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ถายไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้วจํานวน 3 รูป
     4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
     5. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
     6. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล จํานวน 1 ฉบับ