สสวท. รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนศึกษาต่อปริญญาโทโครงการ สควค. 544 คน

     สสวท. เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์  ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 544 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 20 ธันวาคม 2555 ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ สควค. จำนวน 12 แห่งตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www3.ipst.ac.th/dpst/  หรือ สสวท. Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2335-5222

     นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ  แจ้งว่า
สสวท. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมดำเนินการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555 2560) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติในหลักการปรับรูปแบบการดำเนินงานและจำนวนทุนของโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โดยมีเงื่อนไขข้อผูกพันให้นิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สควค. เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนที่เปิด สอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สพฐ. เป็นลำดับแรก

     ทั้งนี้ สสวท. มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 544 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
20 ธันวาคม 2555 ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ สควค. จำนวน 12 แห่งตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเซียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

     ผู้สมัครรับทุนจะต้องมีสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) ปีการศึกษา 2552
2555 หรือกำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนในวิชาเอกเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ไม่เคยมีใบประกอบวิชาชีพครูมาก่อนวันสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการ สควค. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL Internet based test ที่มีคะแนนไม่น้อยกว่า 45 คะแนน หรือ CU-TEP ที่เทียบเท่าคะแนน TOEFL paper based test ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ IELTS 5.0 คะแนน ผลคะแนนการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีเงื่อนไขผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www3.ipst.ac.th/dpst/ หรือ สสวท. Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2335-5222

แหล่งที่มา :

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,เก็งข้อสอบ ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,คำราชาศัพท์ ,สุภาษิต ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,TU star ,ข้อสอบ o-net ป.6 ,สอนศาสตร์ ,quiz ,เกม ,game ,เข้าพรรษา 
กลับด้านบน