อุปกรณ์ช่วยพยุงหลังสำหรับการฝึกม้วนตัว 1/2

อุปกรณ์ช่วยพยุงหลังสำหรับการฝึกม้วนตัว (สุขศึกษา)

ปรากฎการณ์ ณ โรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์
โรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๒/๔ ถนนพระราม ๒ แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ จัดการศึกษาในระดับช่วงชั้นที่ ๓- ๔ มีนายราชวัตร สว่างรักษ์ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรม อุปกรณ์ช่วยพยุงหลังสำหรับการฝึกม้วนตัวในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนจนประสบความสำเร็จเป็นต้แบบของคนต้นคิดที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาไทย

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
นายบันเทิง จันทร์นิเวศน์ ครูผู้สอนพลศึกษามากกว่า ๒๕ ปี ได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนรู้พลศึกษาในรายวิชา พ ๑๐๑ หรือ พ ๑๐ ซึ่งเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน

ปัญหาที่ต้องเผชิญในทุกปีการศึกษา ก็คือ ในแต่ละปีจะมีผู้เรียนที่เป็นโรคอ้วนมีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานปีละเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งของครูและของผู้เรียนเองโดยเฉพาะในเรื่องของการทดสอบทักษะเบื้องต้นของการม้วนตัวทั้งม้วนหน้าและม้วนหลังจะมีผู้เรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่สามารถผ่านทักษะเบื้องต้นการม้วนหน้าและม้วนหลังได้ โดยเฉพาะการม้วนหลังนั้นผู้เรียนไม่สามารถผ่านการทดสอบมากที่สุด

การพัฒนานวัตกรรม
เนื่องจากการทดสอบทักษะการม้วนหน้า ม้วนหลัง เป็นเรื่องที่ครูจะต้องดูแล กำกับและคอยช่วยเหลือผู้เรียนในการฝึกทักษะอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ หากการฝึกเกิดความผิดพลาดจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เรียนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนที่น้ำหนักเกินมาก ๆ

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ครูบันเทิง จันทร์นิเวศน์ จึงได้ทำการวัจัยปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้ค้นพบสาเหตุสำคัญหลายประการที่ทำให้ผู้เรียนไม่สามารถม้วนหน้าม้วนหลังได้ เช่น
    1. ไม่เก็บคอขณะม้วนหน้าหลังทำให้ศรีษะฟาดพื้น
    2. ก้มงอตัวไม่ได้เนื่องจากมีไขมันหน้าท้องมาก
    3. ไม่ใช้มือรองรับการม้วนหลัง เพื่อส่งแรงดันให้กลับมานั่ง
    4. ไม่เตะเท้าส่งแรงให้ม้วนหลัง
    5. กลัวอันตรายหรือกลัวบาดเจ็บ
ผลจากการวิจัยนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์ ทั้งนี้ เพราะปัญหาโดยรวมของการม้วนตัวมาจากลำตัวและหลังที่ไม่สามารถงอตัวได้จนเป็นแรงส่งให้ลำตัวม้วนกลับมาครบรอบคือกลับมาอยู่ในท่านั่ง

นวัตกรมสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นเป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงสำหรับการฝึกม้วนตัวทำให้ผู้เรียนที่มีรูปร่างอ้วน น้ำหนักเกิน ซึ่งเวลาฝึกจึงเป็นที่หัวเราะขบขันของเพื่อน ๆ ทำให้เกิดปมด้อย และไม่มีความสุขในการฝึกทักษะ ให้สามารถที่จะม้วนตัวได้ ส่งผลให้การฝึกทักษะเต็มไปด้วยความสุข โดยมีโครงสร้างของอุปกรณ์ ดังนี้
    1. เป็นโครงเหล็กมีเบาะฟองน้ำรองรับน้ำหนักช่วยให้ผู้ฝึกมีความรู้สึกที่ดีสะดวกสบายตลอดเวลาของการใช้งาน ทำให้ผู้ฝึกรู้สึกปลอดภัยตลอดเวลาที่ใช้
    2. โครงเหล็กมีการปรับแต่งให้เบาะฟองน้ำรองรับบริเวณหลังและลำตัว มีน้ำหนักถ่วงไปด้านหลังทำให้เกิดแรงส่งขณะม้วน ส่งผลให้การม้วนตัวง่ายขึ้น
    3. โครงเหล็กมั่นคงแข็งแรงรองรับน้ำหนักของเด็กที่มีน้ำหนักเกิน ( อ้วน ) ได้ทั้งเด็กเล็ก และเด็กโตทั้งนักเรียนชายและหญิง
    4. โครงเหล็กที่ได้รับการออกแบบมาให้มีความโค้งสม่ำเสมอ มีขนาดเหมาะสมกับนักเรียนทุกรูปร่างขณะใช้งานช่วยผ่อนแรงผู้ฝึกสอนได้เป็นอย่างดี
    5. วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบมีความแข็งแรง ทนทาน มีความปลอดภัยสูงขณะใช้งาน
    6. ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฎิบัติทักษะการม้วนตัวได้ด้วยตนเอง โดยที่นักเรียนจะเห็นภาพการม้วนตัวของตนเองหรือเพื่อได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น


บทสรุปของความสำเร็จ
นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยพยุงหลังสำหรับการฝึกม้วนตัวสามารแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ การฝึกทักษะการม้วนตัวให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ดังนี้
     ด้านผู้เรียน  :  มีนวัตกรรมการฝึกทักษะการม้วนตัวที่ทันสมัยปลอดภัย ช่วยแก้ปัญหาการม้วนตัวของผู้เรียนที่มีน้ำหนักเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
     ด้านครู  :  เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน มีสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
     ผู้บริหาร  :  ส่งเสริมให้ครูได้คิดค้นนวัตกรรมการศึกษาใหม่ ๆ สำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
     ชุมชน  :  สามารถเข้ามาใช้บริหารในการฝึกทักษะการม้วนตัวซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญ ของพลศึกษาที่จะส่งเสริมให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย


#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน