การประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ 14/15

การเล่านิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง Where The Wild Things Are จากการประกวด Reader's Theatre season1

Where The Wild Things Are เป็น นิทานภาพประกอบ โดยนักเขียนและนักวาดภาพนิทานชาวอเมริกัน Maurice Sendak พิมพ์ครั้งแรกเมือปี ค.ศ. 1963 และในปัจจุบันขายได้กว่า 19 ล้านฉบับทั่วโลก