สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ร.6 ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมญานามว่า สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องจากทรงเป็นปราชญ์หลายด้าน   ทั้งทางราชการก็ได้ประกาศให้เป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546 อีกด้วย เพื่อระลึกถึงคุณูปการที่ทรงมีต่อชาติบ้านเมือง

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  นั้น ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ โดยได้ทรงศึกษาวิชาการทหารจาก รร. นายร้อยทหารบกที่แซนเฮิรสด์ และวิชาพลเรือนจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด มีวิชาประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดี เป็นต้น ทรงเชี่ยวชาญอย่างยิ่งทางด้านอักษรศาสตร์ จึงทรงมีผลงานพระราชนิพนธ์มากมายหลายประเภท และจำนวนไม่น้อยเป็นบทละครที่ทรงแสดงร่วมกับข้าราชบริพาร  ทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจไปว่าทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านอักษรศาสตร์และนาฎดุริยางค์เท่านั้น มิได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจด้านอื่นที่เป็นคุณต่อบ้านเมืองอันแสดงถึงพระปรีชาสามารถในการปกครองประเทศที่ทรงมีพร้อมมูล จึงจะขออัญเชิญมาบางส่วน ดังนี้

พระราชกรณียกิจหนึ่งที่ส่งผลให้ประชาชนคนไทยปัจจุบันสามารถสืบค้นวงศาคณาญาติไปได้หลายชั้นและต่างต้องประพฤติดีเพื่อรักษาชื่อเสียงวงศ์ตระกูลตลอดจนเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยง่ายต่อการปกครองจะโยกย้ายไปอยู่ที่ใดก็สืบรู้ได้  ก็คือเรื่องของนามสกุล  แต่ก่อนคนไทยไม่ใช้นามสกุลแต่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้ตรา พรบ.นามสกุลขึ้นใช้ในปีพ.ศ. 2456

การพัฒนาคนเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก  ทรงมีพระราชดำริว่าถ้าประชาชนพลเมืองอยู่ในศีลธรรม มีร่างกายสมบูรณ์  ตั้งใจหาประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น ตลอดจนประเทศชาติแล้ว  บ้านเมืองย่อมเจริญรุ่งเรือง ทรงพิจารณาเห็นว่าในอารยประเทศได้อาศัยองค์การลูกเสือช่วยอบรมเยาวชนของชาติ เพื่อเตรียมให้เป็นพลเมืองดีต่อไป จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองลูกเสือขึ้น เมื่อปี 2454  กระทรวงธรรมการจึงได้กำหนดวิชาภาคบังคับลงในหลักสูตรของ รร.ชาย คือการอบรมศีลธรรมจรรยา วินัย การปฐมพยาบาล การช่วยชีวิต  ฝึกซ้อมกำลัง และความอดทน  การสืบข่าว การเรียนรู้อาณัติสัญญาต่าง ๆ จนสามารถช่วยเหลือกิจการ ของบ้านเมืองได้ กิจการลูกเสือก็เจริญขึ้นเป็นลำดับ   การศึกษาของชาติก็เจริญขึ้นเช่นเดียวกัน มีการวางรูปจัดระเบียบการศึกษาสำหรับประชาชนตั้งแต่ชั้นต่ำไปจนถึงชั้นสูง ทรงสนับสนุนให้สนใจการเรียนด้านวิชาชีพต่าง ๆ  ด้วยมีพระราชประสงค์จะให้ประชาชนทั้งชายหญิง มีความรู้ตามควรแก่อัตภาพของตน โดยเลือกเรียนให้ถูกกับนิสัยความสามารถ   ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้ประกาศใช้ พรบ. ประถมศึกษา พ.ศ. 2464 บังคับให้เด็กทุกคนที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ เรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนจนครบอายุ 14 ปีบริบูรณ์ หรือจนกว่าจะจบประถมศึกษา ทำให้โรงเรียนประถมศึกษาแพร่หลายและมีจำนวนนักเรียนทวีขึ้น นอกจากนั้นในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2458 ยังได้โปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง รร.มหาดเล็ก ที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงก่อตั้งไว้ เมื่อปี 2425  ขึ้นเป็น รร.ข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า-เจ้าอยู่หัว  ให้ขยายโรงเรียนให้กว้างขวางขึ้น เพิ่มแผนกวิชาต่าง ๆ มากขึ้น เช่น กฎหมาย การต่างประเทศ การเกษตรและการช่าง เป็นต้น  ซึ่งต่อมา ภายหลังก็ได้โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา รร.แห่งนี้ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2459 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย 

อีกพระราชกรณียกิจหนึ่งที่สำคัญยิ่งคือการตัดสินพระทัย ประกาศสงครามเป็นฝ่ายข้างสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งส่งผลให้เราเป็นประเทศที่มีสิทธิเท่าเทียมกับประเทศพันธมิตรทั้งหลาย และได้ทรงใช้เงื่อนไขนี้ดำเนินการปลดพันธะจากสัญญาต่าง ๆ ที่เสียเปรียบทั้งด้านอำนาจศาลและการภาษีอากร ที่รัชกาลก่อน ๆ จำเป็นต้องทำไว้เพื่อประคับประคองชาติให้พ้นจากการต้องตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศตะวันตกนักล่าอาณานิคมต่าง ๆ ได้  โดยกว่าจะดำเนินการกอบกู้อิสรภาพทางศาลและทางเศรษฐกิจดังกล่าวคืนมาได้โดยสมบูรณ์ ก็เมื่อปี พ.ศ. 2481  พระราชกรณียกิจดังกล่าวนี้ นอกจากจะแสดงถึงความรอบรู้และมีสายพระเนตรที่กว้างไกลในเรื่องการต่างประเทศแล้ว ยังแสดงถึงความมีพระทัยที่กล้าหาญและมั่นคงในการต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองด้วย ถ้าจะว่าไปแล้วเมื่อพิจารณาจากบทพระราชนิพนธ์หรือพระบรมราโชวาทในพระองค์ ซึ่งมีอยู่มากมาย นั้นก็จะได้พบว่ามีเนื้อหาที่ทรงปลูกฝังความรักชาติ และทรงเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงความอยู่รอดปลอดภัยของชาติอยู่มากทีเดียว เช่นตัวอย่างที่จะขอยกมาดังนี้

“หากสยามยังอยู่ยั้ง              ยืนยง
เราก็เหมือนอยู่คง                ชีพด้วย
หากสยามพินาศลง              ไทยอยู่     ได้ฤา
เราก็เหมือนมอดม้วย            หมดสิ้นสกุลไทย”

“ใครรานใครรุกด้าว               แดนไทย
ไทยรบจนสุดใจ                    ขาดดิ้น
เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล          ยอมสละ สิ้นแล
เสียชีพไป่เสียสิ้น                  ชื่อก้องเกียรติงาม”  

“ใครมาเป็นเจ้าเข้าครอง
คงจะต้องบังคับขับไส
เคี่ยวเข็ญเย็นค่ำกรำไป
ตามวิสัยเชิงเช่น ผู้เป็นนาย
เขาจะเห็นแก่หน้าค่าชื่อ
จะนับคือพงศ์พันธุ์นั้นอย่าหมาย
ไหนจะต้องเหนื่อยอยากลำบากกาย
ไหนจะอายทั่วทั้งโลกา”

จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น มิได้ทรงงานพระราชนิพนธ์เพื่อความบันเทิง เท่านั้น หากแต่ทรงใช้งานพระราชนิพนธ์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคนด้วยการสอดแทรกแนวคิดต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่งความรักชาติไว้เป็นอันมาก  วันที่ 25 พฤศจิกายน อันเป็นวันเสด็จสวรรคตเวียนมาครั้งใด ชาวไทยก็ยังน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ยังความร่มเย็นให้แก่ชาติบ้านเมืองอยู่อย่างไม่เสื่อมคลาย เรียบเรียงจาก 

-  สดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม 1, 2 : คณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารภาษาไทย  ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
- ประวัติศาสตร์ไทย ร.5 – ปัจจุบัน : วิไลเลขา  บุรณศิริ : ภาควิชาประวัติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ : ผศ.พรพรรณ  ธารานุมาศ : 2525ข้อมูลจาก  บทความพิเศษ ประกอบรายการของสถานีวิทยุ อสมท.  เรื่อง  "สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"  ผลิตโดย ส่วนสนับสนุนการผลิตวิทยุ งานบริการการผลิต ฝ่ายออกอากาศวิทยุ กรุงเทพ
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน