ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
     คอมพิวเตอร์ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูล โดยคอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งที่เรามอบให้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ คอมพิวเตอร์จะต่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น โดยเครื่องไฟฟ้าชนิดอื่นจะทำการเป็นขั้นตอน และแน่นอน ไม่สามารถที่จะพลิกแพลงได้ แต่คอมพิวเตอร์จะเป็นการทำงานแบบขั้นตอน แต่คอมพิวเตอร์สามารถที่จะเพิ่มทางเลือกอื่นได้อีก หลายทางเลือก ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์
     ในการทำงานของคอมพิวเตอร์จะต่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นอย่างเห็นได้ชัดคือ คอมพิวเตอร์จะใช้ซอฟต์แวร์ เป็นตัวไปบังคับ ฮาร์ดแวร์อีกทอดหนึ่ง ดังนั้นคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญ 2 ระบบคือ
     1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่รวมกันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง โดยในส่วนของฮาร์ดแวร์นี้จะเป็นอุปกรณ์สามารถจับต้องได้  ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้

          1.1 อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า (Input) ประกอบด้วย แป้นพิมพ์และเมาส์ กล้องดิจิตอล เครื่องสแกน เป็นต้น
          1.2 หน่วยประมวลผล นำข้อมูลจากแป้นพิมพ์นำมาประมวล หรือการพิมพ์เอกสาร นำข้อมูลจากล้องกลายเป็นภาพ แล้วนำข้อมูลทั้งสองมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมประยุกต์เป็นแผ่นพับหรือโปสเตอร์ ส่วนประกอบของหน่วยนี้ ได้แก่  CPU,RAM,HARDDISK,VGA,CARD Mainboard เป็นต้น
          1.3 หน่วยแสดงผล ส่วนที่ 3 ได้แก่ Output หรือหน่วยแสดงผล ซึ่งแบบนี้จะแสดงผลออกมากล่าวคือหลังจากที่มีการับข้อมูลต่างๆ จากหน่วย Input แล้วนำมาประมวลผลที่หน่วยที่ 2 ออกมากลายเป็นต้นฉบับของงานพิมพ์จากนั้น ถ้าต้องการจำผลงานต่าง ๆ มาพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มหนังสือ ต้องผ่านกระบวนการขั้นที่ 3 คือ Output เช่น เครื่องพิมพ์ ที่จะพิมพ์ออกมาในรูปแบบของกระดาษ หน้าจอมอนิเตอร์ที่จะแสดงผลออกมาเป็นภาพ ลำโพงที่จะแสดงผลออกมาเป็นเสียง ดิสก์เก็ตหรือแผ่นดิสก์ ที่ออกมาในรูปแบบข้อมูล เป็นต้น
1.4 ซอฟแวร์ หมายถึง ส่วนที่ใช้งานที่อยู่ในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ควบคุมให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน หรือใช้ในการประมวลผลโดยปกตินั้น ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ก็จะไม่สามารถทำงานได้

     2. ซอฟต์แวร์ (Software)  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท หลัก ๆ คือ
          2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ  เป็นซอฟต์แวร์คำสั่งที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ติดต่อกับฮาร์ดแวร์และสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อเราเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมา ซอฟต์แวร์ระบบ จะทำหน้าที่เอง เช่น ระบบวินโดวส์ ระบบลีนุกซ์
          2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์  เป็นซอฟต์แวร์ที่มีผู้พัฒนาขึ้นมาเป็น โปรแกรมที่สร้างขึ้นมาให้ทำงานเฉพาะอย่าง เช่น พิมพ์เอกสาร วาดภาพ เล่นเกม เป็นต้น โดยการทำงาน ของโปรแกรมจะแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของโปรแกรมนั้นๆ

 
โปรแกรมพิมพ์เอกสาร พิมพ์รายงาน พิมพ์ตาราง ที่นิยมใช้ได้แก่ โปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word)

 
โปรแกรมสร้างตาราง ใช้ในการสร้างตาราง การคำนวณตัวเลข ได้แก่ โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล (Microsoft Excel)
โดยโปรแกรมนี้ นิยมใช้ในการคำนวณตัวเลขการจัดเก็บข้อมูล อีกทั้งยังช่วยในการหาผลลัพธ์ และค้นหาข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว

 
โปรแกรมนำเสนอผลงาน โปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน ได้แก่โปรแกรม Microsoft PowerPoint  ซึ่งโปรแกรมนี้ใช้ใน
การนำเสนอข้อมูล ผลงานหรือประกอบการบรรยายอีกทั้งยังสามารถใส่เสียง ภาพเคลื่อนไหวทำให้การนำเสนอเป็นไปอย่างน่าสนใจยิ่งขึ้น

 
โปรแกรมใช้อินเตอร์เน็ต ได้แก่ โปรแกรม Internet Explorer โปรแกรม Netscape

 
โปรแกรมวาดภาพตกแต่งภาพ ใช้กับภาพ และตกแต่งภาพ ได้แก่โปรแกรม Photoshop โปรแกรม CorelDraw


โปรแกรมสร้างเว็บ และอินเตอร์เน็ต ได้แก่โปรแกรม Dream Weaver โปรแกรม

ความสัมพันธ์ระหว่างซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์
     ความสัมพันธ์ระหว่างซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ หลังจากที่มีการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะทำการสำรวจอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ ในกรณีที่มีการตรวจพบว่าอุปกรณ์ชิ้นใดไม่มีจะแจ้งเตือน เช่น ตรวจสอบพบว่าไม่สามารถหา คีย์บอร์ดได้พบ จะเตือนว่า Keyboard Error หลังจากนั้นโปรแกรมระบบปฏิบัติการจะทำงาน โดยสั่งการไปที่อุปกรณ์ทุกชิ้นที่มีอยู่ในเครื่องให้เริ่มทำงาน จากนั้นคอมพิวเตอร์จะหยุดรอคำสั่งจากผู้ใช้งาน ว่าต้องการจะเริ่มใช้งานในเรื่อใด เช่น ต้องการพิมพ์งาน เราจึงต้องไปเปิดโปรแกรมประยุกต์ เช่น Word ขึ้นมาใช้งาน

     โปรแกรมประยุกต์ จะทำงานอยู่บน โปรแกรมระบบ โดยโปรแกรมประยุกต์จะทำหน้าที่ ออกคำสั่งในการพิมพ์อักษร การสร้างตาราง ต่าง ๆ แต่ทั้งนี้จะต้องสั่งงานผ่านทางโปรแกรมระบบอีกทอดหนึ่ง จากนั้นโปรแกรมระบบจะไปสั่งการที่อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ทำงาน เช่น พิมพ์ตัวอักษร ก ไก่ จึงไปปรากฎที่หน้าจอเป็นตัวอักษร ก ไก่

ซีดีรอม                                        ดิสเก็ตส์     
แป้นพิมพ์                         เมาส์     


เมนบอร์ด , ฮาร์ดดิส

     หน่วยแสดงผล

จอภาพ               เครื่องพิมพ์    

จอภาพ               เครื่องพิมพ์    


ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน