ข้อมูลและแหล่งข้อมูล

ข้อมูล 
     คือ ข้อเท็จจริงที่เราสนใจ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น

     - ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล

          เช่น ข้อมูลสำเนาทะเบียนบ้าน ประกอบด้วยข้อมูลบ้านเลขที่ ข้อมูลชื่อผู้อาศัยข้อมูลวันเดือนปีเกิด ข้อมูลบิดามารดา เป็นต้น

     - ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของ 

          เช่น ข้อมูลรถยนต์ ที่มี่ยี่ห้อ ประเภทของรถ รุ่น ทะเบียนรถ ข้อมูลชุดนักเรียนที่มียี่ห้อ ราคา สี รูปแบบ ขนาด เป็นต้น

     - ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ

          เช่น ข้อมูลหนังสือพิมพ์ วารสาร ตำราทางวิชาการ เอกสารทางราชการ เป็นต้น

     - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่

 

          เช่น ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลโบราณที่สำคัญ เป็นต้น

ประเภทข้อมูล
     ข้อมูลที่เราพบอาจอยู่ในรูปต่าง ๆ หลายรูปแบบ เช่น เป็นตัวเลข หรือข้อความตัวอักษร หรืออาจเป็นทั้งตัวเลข ตัวอักษร อยู่ด้วยกัน การกำหนดข้อมูล มีรูปแบบใดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ การใช้งาน
     การแบ่งข้อมูล แบ่งออกเป็นหลายประเภทดังนี้
          1. ข้อมูลตัวเลข  ข้อมูลชนิดนี้ประกอบขึ้นจากตัวเลข ส่วนมากจะเป็นตัวเลขที่เราพบเห็นและใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น บันทึกรายรับ-รายจ่าย ราคาสินค้า เป็นต้น
          2. ข้อมูลตัวอักษร หรือตัวอักขระ  ข้อมูลชนิดนี้เป็นข้อมูลที่ประกอบขึ้นจากตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายต่าง ๆ เช่น การเขียนที่อยู่บนหน้าซองจดหมาย
          3. ข้อมูลภาพและเสียง  ข้อมูลชนิดนี้ เป็นข้อมูลในรูปแบบพิเศษ ที่เรารับผ่านทางหูด้วยการฟัง และผ่านทางตาด้วยการดู เช่น การฟังเพลง การดูภาพยนต์

แหล่งข้อมูล
     เราสามารถหาข้อมูลได้จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้
          - โทรทัศน์ ให้ประโยชน์ทั้งด้านบันเทิงและสาระความรู้ทั้งภาพและเสียง โดยผู้ชมจะได้ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
          - วิทยุ ให้ข้อมูลแก่ผู้ฟังผ่านทางเสียง เช่น ข่าว เพลงและความรู้อื่น ๆ
          - หนังสือพิมพ์ ให้ข้อมูลในหลาย ๆ ด้าน เช่น เดียวกับโทรทัศน์ เป็นการให้ข้อมูลผ่านตัวอักษรและรูปภาพ
          - นิตยสาร/วารสาร ให้ข้อมูลหลากหลายประเภทเฉพาะด้านตามความสนใจ
          - คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล สืบค้นความรู้ ความบันเทิง และข่าวสารต่าง ๆ ได้ โดยผ่านอินเตอร์เน็ต
          - ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่งข้อมูลอีกประเภทหนึ่งที่สามารถใช้แสวงหาข้อมูลได้ เช่น บุคคล ศิลปหัตถกรรม ศิลปวัฒนธรรม
          - สภาพแวดล้อมธรรมชาติ  เป็นแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด ที่สามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น ต้นไม้ แม่น้ำ ลำคอลง ภูเขา น้ำตก แหล่งท่องเที่ยง

การรวบรวมข้อมูล
     การรวบรวมข้อมูลเราสามารถรวบรวมข้อมูลได้หลายวิธีดังนี้
          - การรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถาม  วิธีนี้ผู้รวบรวมอาจใช้วิธีสอบถามหรือสัมภาษณ์จากผู้รู้ ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ต้องการ หรือจะสอบถามโดยการใช้แบบสอบถามก็ได้
          - การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ  วิธีนี้ผู้รวบรวมสามารถหาเอกสารที่เป้นแหล่งข้อมูลได้มากมาย เช่น หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์
          - การรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตการณ์  วิธีนี้ผู้รวบรวมข้อมูล่จะต้องเข้าไปเฝ้าสังเกตการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น นักข่าวไปเฝ้าการชุมนุมประท้วง นักวิทยาศาสตร์สัเกตผลการทดลองวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ประโยชน์ของข้อมูล
     1. เพื่อการเรียนรู้ เราสามารถใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับมาจากวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพื หรือสิ่งอื่น ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียน นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
     2. เพื่อการสื่อสาร เมื่อเรามีข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรงกับคนอื่นเราก็สามารถจะร่วมสนทนาพูดคุยกันถึงเรื่องนั้น ๆ ได้
     3. เพื่อการตัดสินใจ การที่เราตัดสินใจซื้อสิ่งของหรือทำสิ่งต่าง ๆ จำเป็นต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น เพื่อที่จะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายและถูกต้อง
     ข้อมูลมีประโยชน์ต่อเรามากมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ข้อมูลอาจถูกนำไปใช้ประโยชน์เลย หรือนำไปผ่านกรรมวิธีที่เรียกว่า การประมวลผล โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร โดยใช้เครื่องคิดเลข หรือกระบวนการอื่น ๆ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว เราเรียกว่า สารสนเทศ ผู้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ข้อมูลการสอบ, ข้อมูลที่อยู่ของนักเรียน, ข้อมูลพยากรณ์อากาศ, ข้อมูลการยืมคืนหนังสือห้องสมุด

คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี
     1. ข้อมูลมีความถูกต้องตรางกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
     2. ข้อมูลเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลมีแหล่งข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้
     3. ข้อมูลที่ความสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบ และสามารถอ้างอิงได้
     4. ข้อมูลมีความชัดเจนกะทัดรัด
     5. ข้อมูลมีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูadmissions 59admissions 60ad59ad60admissionsสอบตรง 59รับตรง 59สอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวคลิปเด็ดรวมคลิปเด็ดคลิปเด็ดแปลไทยติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงราย 
กลับด้านบน