ข้อมูลและแหล่งข้อมูล

ข้อมูล 
     คือ ข้อเท็จจริงที่เราสนใจ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น

     - ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล

          เช่น ข้อมูลสำเนาทะเบียนบ้าน ประกอบด้วยข้อมูลบ้านเลขที่ ข้อมูลชื่อผู้อาศัยข้อมูลวันเดือนปีเกิด ข้อมูลบิดามารดา เป็นต้น

     - ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของ 

          เช่น ข้อมูลรถยนต์ ที่มี่ยี่ห้อ ประเภทของรถ รุ่น ทะเบียนรถ ข้อมูลชุดนักเรียนที่มียี่ห้อ ราคา สี รูปแบบ ขนาด เป็นต้น

     - ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ

          เช่น ข้อมูลหนังสือพิมพ์ วารสาร ตำราทางวิชาการ เอกสารทางราชการ เป็นต้น

     - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่

 

          เช่น ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลโบราณที่สำคัญ เป็นต้น

ประเภทข้อมูล
     ข้อมูลที่เราพบอาจอยู่ในรูปต่าง ๆ หลายรูปแบบ เช่น เป็นตัวเลข หรือข้อความตัวอักษร หรืออาจเป็นทั้งตัวเลข ตัวอักษร อยู่ด้วยกัน การกำหนดข้อมูล มีรูปแบบใดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ การใช้งาน
     การแบ่งข้อมูล แบ่งออกเป็นหลายประเภทดังนี้
          1. ข้อมูลตัวเลข  ข้อมูลชนิดนี้ประกอบขึ้นจากตัวเลข ส่วนมากจะเป็นตัวเลขที่เราพบเห็นและใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น บันทึกรายรับ-รายจ่าย ราคาสินค้า เป็นต้น
          2. ข้อมูลตัวอักษร หรือตัวอักขระ  ข้อมูลชนิดนี้เป็นข้อมูลที่ประกอบขึ้นจากตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายต่าง ๆ เช่น การเขียนที่อยู่บนหน้าซองจดหมาย
          3. ข้อมูลภาพและเสียง  ข้อมูลชนิดนี้ เป็นข้อมูลในรูปแบบพิเศษ ที่เรารับผ่านทางหูด้วยการฟัง และผ่านทางตาด้วยการดู เช่น การฟังเพลง การดูภาพยนต์

แหล่งข้อมูล
     เราสามารถหาข้อมูลได้จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้
          - โทรทัศน์ ให้ประโยชน์ทั้งด้านบันเทิงและสาระความรู้ทั้งภาพและเสียง โดยผู้ชมจะได้ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
          - วิทยุ ให้ข้อมูลแก่ผู้ฟังผ่านทางเสียง เช่น ข่าว เพลงและความรู้อื่น ๆ
          - หนังสือพิมพ์ ให้ข้อมูลในหลาย ๆ ด้าน เช่น เดียวกับโทรทัศน์ เป็นการให้ข้อมูลผ่านตัวอักษรและรูปภาพ
          - นิตยสาร/วารสาร ให้ข้อมูลหลากหลายประเภทเฉพาะด้านตามความสนใจ
          - คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล สืบค้นความรู้ ความบันเทิง และข่าวสารต่าง ๆ ได้ โดยผ่านอินเตอร์เน็ต
          - ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่งข้อมูลอีกประเภทหนึ่งที่สามารถใช้แสวงหาข้อมูลได้ เช่น บุคคล ศิลปหัตถกรรม ศิลปวัฒนธรรม
          - สภาพแวดล้อมธรรมชาติ  เป็นแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด ที่สามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น ต้นไม้ แม่น้ำ ลำคอลง ภูเขา น้ำตก แหล่งท่องเที่ยง

การรวบรวมข้อมูล
     การรวบรวมข้อมูลเราสามารถรวบรวมข้อมูลได้หลายวิธีดังนี้
          - การรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถาม  วิธีนี้ผู้รวบรวมอาจใช้วิธีสอบถามหรือสัมภาษณ์จากผู้รู้ ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ต้องการ หรือจะสอบถามโดยการใช้แบบสอบถามก็ได้
          - การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ  วิธีนี้ผู้รวบรวมสามารถหาเอกสารที่เป้นแหล่งข้อมูลได้มากมาย เช่น หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์
          - การรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตการณ์  วิธีนี้ผู้รวบรวมข้อมูล่จะต้องเข้าไปเฝ้าสังเกตการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น นักข่าวไปเฝ้าการชุมนุมประท้วง นักวิทยาศาสตร์สัเกตผลการทดลองวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ประโยชน์ของข้อมูล
     1. เพื่อการเรียนรู้ เราสามารถใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับมาจากวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพื หรือสิ่งอื่น ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียน นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
     2. เพื่อการสื่อสาร เมื่อเรามีข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรงกับคนอื่นเราก็สามารถจะร่วมสนทนาพูดคุยกันถึงเรื่องนั้น ๆ ได้
     3. เพื่อการตัดสินใจ การที่เราตัดสินใจซื้อสิ่งของหรือทำสิ่งต่าง ๆ จำเป็นต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น เพื่อที่จะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายและถูกต้อง
     ข้อมูลมีประโยชน์ต่อเรามากมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ข้อมูลอาจถูกนำไปใช้ประโยชน์เลย หรือนำไปผ่านกรรมวิธีที่เรียกว่า การประมวลผล โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร โดยใช้เครื่องคิดเลข หรือกระบวนการอื่น ๆ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว เราเรียกว่า สารสนเทศ ผู้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ข้อมูลการสอบ, ข้อมูลที่อยู่ของนักเรียน, ข้อมูลพยากรณ์อากาศ, ข้อมูลการยืมคืนหนังสือห้องสมุด

คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี
     1. ข้อมูลมีความถูกต้องตรางกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
     2. ข้อมูลเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลมีแหล่งข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้
     3. ข้อมูลที่ความสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบ และสามารถอ้างอิงได้
     4. ข้อมูลมีความชัดเจนกะทัดรัด
     5. ข้อมูลมีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน