Present Simple Tense

Present Simple Tense
ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริง เกิดขึ้นเป็นประจำหรือปกติวิสัย ความจริงตลอดไป และมักมี adverb of frequency (คำกริยาวิเศษณ์ที่บอกเวลา) อยู่ด้วย

adverb of frequency ได้แก่คำว่า
always  สมํ่าเสมอ
usually  โดยปกติ
often   บ่อยๆ   
sometimes บางครั้ง
seldom  ไม่ใคร่จะ
never   ไม่เคย

ตัวอย่างประโยค
I always go to bed at 10 p.m.
The sun rises in the east.
I never drink coffee.

โครงสร้าง  ประธาน + กริยา (s,es)
He, She, It    plays with a ball.
                    comes home.

I, You, We,They    read a book.
                            drive a car.

เมื่อเราต้องการทำเป็นประโยคปฎิเสธและประโยคคำถามให้เอา Verb to do (do,does) มาเป็นกริยาช่วยในประโยคคำถามที่เป็นแบบ yes-no questions ให้เอา do,does วางไว้หน้าประโยค

Does    he, she, it     work?
Do    you, we, they, I     study?

ให้เอา Verb to do (do,does) มาช่วยในประโยคคำถามแบบ wh-questions เช่น
Where do you come from? I come from Surin.
How do you do?

ประโยคปฎิเสธให้เติม not หลังคำ do, does
He, She,It             does not (doesn't)         work.
I, You, We,They    do not (don't)               study.

เมื่อเอา Verb to do มาใช้ในประโยคปฎิเสธและประโยคคำถามกริยาแท้ไม่ต้องเติม s หรือ es

ที่มา : http://www.yindii.com/ref/grammar/tenses.htm

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง