การเสียดินแดนของไทยทั้ง 14 ครั้ง
การเสียดินแดนของไทยทั้ง 14 ครั้ง

พระมหากษัตริย์ไทย ทุกพระองค์ พยายามรักษาเอกราชของประเทศ  โดยการทำสงครามเพื่อป้องกันราชอาณาจักร   รวมถึงการยอมสละดินแดนเล็กน้อยเพื่อรักษาดินแดนที่สำคัญ ๆ เอาไว้   นับรวมแล้วไทยเสียดินแดนมาแล้วทั้งสิ้น 14 ครั้ง    รวมพื้นที่ที่เสียไป  782,877 ตร.กม. จากพื้นที่ 1,294,992 ตร.กม. ในอดีต   จนถึงวันนี้ไทยเหลือพื้นที่เพียง 512,115 ตร.กม.


 

พื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทย  กว้างขวางมากๆ

ครั้งที่ 1  ในสมัยรัชกาลที่ 1 เสียเกาะหมาก (เกาะปีนัง) ให้กับอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2329
จำนวนพื้นที่ 375 ตารางกิโลเมตร 

ครั้งที่ 2  ในสมัยรัชกาลที่ 1 เสียเมืองมะริด ทวาย และตะนาวศรี ให้กับพม่า เมื่อ พ.ศ. 2336
จำนวนพื้นที่ 55,000 ตารางกิโลเมตร

 ครั้งที่ 3  ในสมัยรัชกาลที่ 2  เสียเมืองบันทายมาศ เมื่อ พ.ศ. 2353 ให้กับฝรั่งเศส

 


ครั้งที่ 4  ในสมัยรัชกาลที่ 3  เสียเมืองแสนหวี เชียงตุง และเมืองพง เมื่อ พ.ศ. 2368
ให้กับพม่า จำนวนพื้นที่ 90,000 ตารางกิโลเมตร

 


ครั้งที่ 5  ในสมัยรัชกาลที่ 3  เสียรัฐเปรัก เมื่อ พ.ศ. 2369 ให้กับอังกฤษ ปัจจุบันเป็นของมาเลเซีย

 ครั้งที่ 6  ในสมัยรัชกาลที่ 4   เสียแคว้นสิบสองปันนา เมื่อ พ.ศ. 2393 ให้กับฝรั่งเศส
จำนวนพื้นที่ 60,000 ตารางกิโลเมตร  ปัจจุบันเป็นของจีน

 ครั้งที่ 7  ในสมัยรัชกาลที่ 4  เสียเขมร เมื่อ พ.ศ. 2410 ให้กับฝรั่งเศส
จำนวนพื้นที่ 124,000 ตารางกิโลเมตร 

ครั้งที่ 8  ในสมัยรัชกาลที่ 5  เสียแคว้นสิบสองจุไท เมื่อ พ.ศ. 2431 ให้กับฝรั่งเศส
จำนวนพื้นที่ 87,000 ตารางกิโลเมตร

 ครั้งที่ 9  ในสมัยรัชกาลที่ 5   เสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำสะละวิน 13 เมือง เมื่อ พ.ศ. 2435
ให้กับอังกฤษ จำนวนพื้นที่ 30,000 ตารางกิโลเมตร   ปัจจุบันเป็นของพม่า

ครั้งที่ 10  ในสมัยรัชกาล ที่ 5  เสียดินแดนฝั่งขวา (ลาว) ของแม่น้ำโขง ให้กับฝรั่งเศส
เมื่อ พ.ศ. 2436 จำนวนพื้นที่ 143,000 ตารางกิโลเมตร   ในวิกฤตการณ์ ร.ศ.112

 ครั้งที่ 11  ในสมัยรัชกาลที่ 5   เสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขง ตรงข้ามเมืองหลวงพระบาง
ให้ฝรั่งเศสอีก  พื้นที่ 25,500 ตร.กม. เพื่อแลกกับจันทบุรี

 ครั้งที่ 12  ในสมัยรัชกาลที่ 5   เสียมณฑลบูรพา (เสียมราฐ ศรีโสภณ พระตะบอง) เมื่อ พ.ศ. 2449
ให้กับฝรั่งเศส จำนวนพื้นที่ 51,000 ตารางกิโลเมตร  เพื่อแลกกับเมืองตราด

 ครั้งที่ 13  ในสมัยรัชกาลที่ เสียหัวเมืองมลายู (รัฐกลันตัน ตรังกานู ปะลิส และไทรบุรี) เมื่อ พ.ศ. 2451 ให้กับอังกฤษ จำนวนพื้นที่ 80,000 ตารางกิโลเมตร  เพื่อแลกกับอังกฤษยกเลิกสิทธิภาพนอกอาณาเขต  และให้ไทยกู้เงินเพื่อสร้างทางรถไฟสายใต้   ปัจจุบันเป็นของมาเลเซีย

 ครั้งที่ 14  ในสมัยรัชกาลที่ 9   เสียปราสาทพระวิหาร  ให้เขมร เมื่อ 15 มิถุนายน 2505
พื้นที่ 2 ตร.กม. ตามคำพิพากษาศาลโลก  ซึ่งไทยไม่ยอมรับ  เพราะมีผู้พิพากษาสองคนมาจากประเทศคอมมิวนิสต์ ทำให้เชื่อว่าเอนเอียง

 


พื้นที่ที่เหลือของประเทศไทย  ในปัจจุบัน


ที่มา : SheZaa. ไทยเสียดินแดน 14 ครั้ง พอหรือยัง? . http://webboard.mthai.com/61/2008-07-10/402090.html

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง