ชนิดของรูปสามเหลี่ยม

ชนิดของรูปสามเหลี่ยม  มี 2 ชนิด
     1. รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน
     2. รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของมุม

จากรูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้ความยาวของด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมเป็นอย่างไร

ชนิดของรูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน
     - รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามด้านยาวเท่ากัน  เรียกกว่า  "สามเหลี่ยมด้านเท่า"
     - รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันสองด้าน  เรียกว่า  "สามเหลี่ยมหน้าจั่ว"
     - รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทังสามยาวไม่เท่ากัน  เรียกว่า  "สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า"

จากรูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้มุมแต่ละมุมของรูปสามเหลี่ยมเป็นอย่างไร

     - รูปสามเหลี่ยมที่มีมุมหนึ่งเป็นมุมฉาก
     - รูปสามเหลี่ยมที่มีมุมทั้งสามมุมเป็นมุมแหลม
     - รูปสามเหลี่ยมที่มีมุมหนึ่งเป็นมุมป้าน

ชนิดของรูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของมุม
     1. รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
     2. รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม
     3. รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง