ทิศและแผนผัง

ทิศหลักและทิศทั้งแปด
     ทิศหลักมี 4 ทิศ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก 
     ทิศที่อยู่กึ่งกลางระหว่างทิศหลักทั้งสี่ คือ 
          - ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่างทิศตะวันออกกับทิศเหนือ
          - ทิศตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ระหว่างทิศตะวันออกกับทิศใต้
          - ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่างทิศตะวันตกกับทิศเหนือ
          - ทิศตะวันตกเฉียงใต้ อยู่ระหว่างทิศตะวันตกกับทิศใต้
          ซึ่งแต่ละทิศทำมุม 45 องศา


จากทิศหลัก 4 ทิศและทิศย่อยอีก 4 ทิศ ยังมีชื่อเรียกทิศเหล่านี้อีกแบบ
  คือ
     ทิศเหนือ (อุดร)
     ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
     ทิศตะวันออก (บูรพา)
     ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (อาคเนย์)
     ทิศใต้ (ทักษิณ)
     ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (หรดี)
     ทิศตะวันตก (ประจิม)
     ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (พายัพ)


ทิศทั้งแปด


การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ
     การบอกตำแหน่งของวัตถุหรือสิ่งของโดยการใช้ทิศว่าตำแหน่งหนึ่งอยู่ทางทิศใดของอีกตำแหน่งหนึ่งนั้น ต้องมีสัญลักษณ์ช่วยในการบอกตำแหน่ง ซึ่งสัญลักษณ์ที่นิยมใช้แทนทิศเหนือ คือ

     การบอกตำแหน่งของวัตถุหรือสิ่งของโดยการใช้ทิศว่าตำแหน่งหนึ่งอยู่ทางทิศใดของอีกตำแหน่งหนึ่งนั้น ต้องมีสัญลักษณ์ช่วยในการบอกตำแหน่ง ซึ่งสัญลักษณ์ที่นิยมใช้แทนทิศเหนือ คือ


ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง