ร้อยละ และ จุดทศนิยม

การเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปทศนิยม  ทำได้ดังนี้
     ให้เขียนร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 100 ก่อน แล้วจึงทำให้เป็นทศนิยม โดยการนำตัวเศาไปหารตัวส่วน ตามหลักการหารทั่วไป ทำได้ดังนี้
          ร้อยละ 7 =  7 ¸ 100 = 0.07                 
          ร้อยละ 35 =  35 ¸ 100  = 0.35
          ร้อยละ 35 = 200 ¸ 100  = 2.00
     สรุป ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ โดยเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 100 ก่อน แล้วจึงทำให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง

การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งให้อยู่ในรูปร้อยละ ทำได้ดังนี้ 
     แปลงทศนิยมให้เป็นเศษส่วน โดยทศนิยมหนึ่งตำแหน่งจะเขียนได้ในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 10 และทศนิยมสองตำแหน่งจะเขียนได้ในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 100 เช่น
          0.6 = 6 ส่วน 10
          9.0 = 90 ส่วน 10
          0.03 = 3 ส่วน 100
          6.25 = 625 ส่วน 100
          0.67 = 67 ส่วน 100
     ถ้าเศษส่วนมีตัวส่วนเป็น 10 จะต้องทำส่วนให้เป็น 100 ก่อน โดยหาจำนวนนับ (10) มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน แล้วจึงเขียนให้อยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ ดังนี้

     ถ้าเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง สามารถเขียนให้อยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ทันที แต่...ต้องทำทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก่อน โดยทศนิยมสองตำแหน่งจะมีส่วนเป็น 100 ดังนี้

     สรุป การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งให้อยู่ในรูปร้อยละ จะต้องแปลงทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 100 และถ้าเศษส่วนนั้นมีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 100 ต้องหาจำนวนนับที่คูณตัวส่วนได้เท่ากับ 100 มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก่อน แล้วจึงเขียนให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง