สมการและการแก้สมการ

1. สมการ
     สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับ (=)
          ตัวอย่าง   ก. 3 + 4 = 7           ข. 9 – 3 = 6
     อสมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย < , > , ≠
          ตัวอย่าง   ก. 3 + 4  <  8         ข. 9 – 3 > 4          ค. 9 – 5 ≠  6

2. สมการที่เป็นจริง
     สมการที่เป็นจริง เป็นสมการซึ่งมีจำนวนที่อยู่ซ้ายมือของเครื่องหาย = มีค่าเท่ากันกับจำนวนที่อยู่ขวามือ
     ตัวอย่าง   ก. 134 + 40 = 174          ข. 139 -  30 = 109
                  ค. 40 x 40 = 1,600          ง. 12 ÷ 6 = 2

3. สมการที่เป็นเท็จ
     สมการที่เป็นเท็จ เป็นสมการซึ่งมีจำนวนที่อยู่ซ้ายมือของเครื่องหมาย = มีค่าไม่เท่ากันกับจำนวนที่อยู่ขวามือ
     ตัวอย่าง  ก.  104 + 10 = 116          ข. 130 – 30 = 101
                 ค. 40 x 40 = 1,601           ง. 12 ÷ 6 = 5

4. สมการที่มีตัวไม่ทราบค่าหนึ่งตัว
     สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า เป็นสมการที่มีสัญลักษณ์อื่น ๆ นอกจากตัวเลขอยู่ในสมการนั้น ๆ ซึ่งเรียกว่าสัญลักษณ์นั้นว่าตัวไม่ทราบค่าซึ่งตัวไม่ทราบค่าจะใช้เป็นสัญลักษณ์แบบใดก็ได้ เช่น ก. ค. A, °
     ตัวอย่าง  ก. 34 + A = 170  ตัวไม่ทราบค่า คือ A   
                 ข. ต – 30  = 109  ตัวไม่ทราบค่า คือ ต

5. การแก้สมการที่มีตัวไม่ทราบค่าหนึ่งตัว
     คำตอบของสมการ คือ จำนวนที่แทนตัวไม่ทราบค่าในสมการแล้วทำให้เป็นจริง เราเรียกจำนวนนั้นว่า คำตอบของสมการ
     ตัวอย่าง  ก. 14 + A = 20 คำตอบของสมการ คือ 6
                 ข. ต – 30 = 50 คำตอบของสมการ คือ 80
                 ค. 20 x A = 100 คำตอบของสมการ คือ 5

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง