ระบบอวัยวะภายใน

1. ระบบหมุนเวียนของเลือด
     ศึกษาเกี่ยวกับหัวใจ, ปอด
     ระบบหมุนเวียนของเลือด มีหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและอาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายประกอบด้วย  หัวใจ ปอด หลอดเลือด เลือด

          หัวใจ  เป็นอวัยวะที่ประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับของสมอง มีหน้าที่สูบฉีดเลือด ให้ไหลไปตามหลอดเลือด เพื่อไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

          ปอด  เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบหายใจ โดยแยกเป็นปอดซ้ายและปอดขวา มีลักษณะคล้ายฟองน้ำขนาดใหญ่ ทำหน้าที่เปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ เป็นก๊าซออกจิเจน

          การไหลของเลือด  ขณะที่เรามีชีวิตอยู่ หัวใจจะสูบฉีดโลหิต อยู่ตลอดเวลา โดยหัวใจจะส่งเลือดดำไปยังปอด ปอดจะส่งเลือดแดงไปยังหัวใจ หัวใจส่งเลือดแดงไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

2. ระบบย่อยอาหาร
     ศึกษาเกี่ยวกับกระเพาะ,หลอดอาหาร

     ระบบย่อยอาหาร มีหน้าที่ย่อยอาหารให้ละเอียด และดูดซึมสารอาหารผ่านเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะที่สำคัญคือ
          2.1 ปาก

               ปาก และอวัยวะภายในช่องปาก เมื่อรับประทานอาหารเข้าไปในช่องปาก ฟันจะบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็ก
          2.2 หลอดอาหาร
          2.3 กระเพาะอาหาร

               กระเพาะอาหาร  เมื่ออาหารเข้าสู่กระเพาะอาหารผนังกระเพาะจะขับน้ำย่อยออกมาเพื่อย่อยอาหารพร้อมกับบีบรัดตัวให้อาหารผสมคลุกเคล้าผสมกับน้ำย่อย แล้วส่งต่อไปให้ลำไส้เล็ก
          2.4 ลำไส้เล็ก

               ลำไส้เล็ก  เป็นอวัยวะอยู่ต่อจากกระเพาะอาหารมีความยาว 6-8 เมตรผนังลำไส้ยืดหดได้ บีบรัดอาหารให้คลุกเคล้ากับน้ำย่อย ทำให้อาหารถูกย่อยจนมีขนาดเล็กมากและสามารถดูดซึมเข้ากระแสเลือด เพื่อนำไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
          2.5 ลำไส้ใหญ่

               ลำไส้ใหญ่ อาหารที่ผ่นเข้าสู่ลำไส้ใหญ่ส่วนมากจะอยู่ในรูปของกากอาหาร ในลำไส้ใหญ่จะไม่มีการย่อยอาหารอีก แต่จะมีการดูดซึมน้ำจากกากอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อร่างกาย ลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ขับกากอาหารออกจากร่างกายผ่านทางทวารหนัก

     การป้องกันและบำรุงรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหาร
          1. รับประทานอาหารให้ตรงเวลา
          2. รับประทานอาหารที่สะอาด สุกใหม่ ๆ มีประโยชน์และรสไม่จัด
          3. เคี้ยวอาหารให้ละเอยด
          4. ไม่ขบเคี้ยวหรือกัดอาหารที่แข็งเกินไป
          5. หลังรับประทานอาหารควรทำความสะอาดปากและฟัน
          6. ไม่ออกกำลังกายหลังรับประทานอาหารเสร็จใหม่ ๆ ถ่ายอุจาระให้เป็นเวลา
          7. ทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบาน ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป
          8. ถ่ายอุจาระให้เป็นเวลา

3. ระบบขับถ่าย
     ศึกษาเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่ ไต ทวารหนัก

     ระบบขับถ่าย เป็นระบบที่ทำหน้าที่ขับถ่ายของเสี่ยออกนอกร่างกาย คนเราจะขับถ่ายของเสียออกมานอกร่างกายใน 3 รูปแบบ ดังนี้
          1. การขับถ่ายของเสียในรูปของแข็ง
          2. การขับถ่ายของเสียในรูปของเหลว
          3. การขับถ่ายของเสียในรูปก๊าซ
     การขับถ่ายของเสียในรูปของแข็ง  ระบบขับถ่ายอุจจาระ ทำหน้าที่ขับกากอาหารที่เหลือจากการย่อยออจากร่างกาย ในรูปอุจจาระ อวัยวะสำคัญในระบบคือ
          1. ลำไส้ใหญ่
          2. ทวารหนัก

     การขับถ่ายของเสียในรูปของเหลว ร่างกายของคนเราสามารถขับถ่ายของเสียในรูปเหลวได้ 2 ทาง คือ
          1. เหงื่อ
          2. ปัสสาวะ

     ระบบขับถ่ายเหงื่อ  ระบบขับถ่ายเหงื่อ ทำหน้าที่สกัดน้ำและเกลือแร่ที่ร่างกายไม่ต้องการ ออกจากร่างกายในรูปของเหงื่อ มีอวัยวะที่สำคัญคือ
          1. ผิวหนัง
          2. ต่อมเหงื่อ

     ระบบขับถ่ายของเสียในรูปก๊าซ  การหายใจของคนเรา เป็นการเผาผลาญอาหารเพื่อให้เกิดพลังงานซึ่งผลที่ได้รับจากการเผาผลาญคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ซึ่งร่างกายไม่ต้องการ ร่างกายจึงขับก๊าซนี้ออกมาทางลมหายใจ อวัยวะที่สำคัญ คือ ปอด

     การป้องกันและดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถ่าย
          1. ดื่มน้ำสะอาดวันละมาก ๆ
          2. ไม่กลั้นอุจจาระและปัสสาวะนาน ๆ
          3. รับประทานอาหารที่สุกใหม่ ๆ และรสไม่จัด
          4. ควรอาบน้ำชำระร่างกายทุกวัน
          5. ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมทุกวัน

4. ระบบหายใจ
     ศึกษาเกี่ยวกับจมูก หลอดลม ปอด กระบังลม

     ระบบหายใจ เป็นระบบแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ที่ร่างกาย ไม่ต้องการก๊าซออกซิเจนที่อยู่นอกร่างกาย ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็น
     ระบบหายใจประกอบด้วย
          1. จมูก เป็นทางผ่านของอากาศที่เข้าสู่ร่างกายขณะหายใจ มีขนจมูกไว้ช่วยกรองฝุ่นละอองจากอากาศที่ผ่านเข้าไป
          2. หลอดลม คอหอย กล่องเสียง 

               เมื่ออากาศเข้าจมูก จะผ่านคอหอย กล่องเสียงและหลอดลมตามลำดับ อวัยวะเหล่านี้เป็นเพียงทางผ่านของลมหายใจไปยังส่วนอื่น ๆ
          3. ปอด ขั้วปอด ถุงลม อวัยวะเหล่านี้เป็นเพียงทางผ่านของลมหายใจไปยังส่วนอื่น ๆ

          4. กระบังลงและซี่โครง เป็นกลไกสำคัญในการหายใจ ทำให้กระบังลมหดตัวและซี่โครงเคลื่อนตัวสูงขึ้น ทำให้เกิดการหายใจเข้า ขณะที่กระบังลมขยายตัว ความดันอากาศในช่องท้องสูง ทำให้เกิดการหายใจออก

     การป้องกันและบำรุงรักษาอวัยวะในระบบหายใจ
          1. พยายามหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในร่างกาย
          2. ไม่หายใจเอาฝุ่นละออง ควัน เขม่า เข้าไปสู่ร่างกาย
          3. ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
          4. นั่งหรือยืนตัวตรงเสมอจะช่วยให้ปอดทำงานได้สะดวก
          5. ไม่สูบบุหรี่
          6. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้ปอดแข็งแรง

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน