เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์

เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์

วันที่  ๔  กรกฎาคม  เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ผู้ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  ทรงมีผลงานมากมายจนประชาชนพากันขนานพระนามพระองค์ว่า “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงสนพระทัยเรื่องของวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่แรก  เมื่อเสด็จเข้าทรงศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงทรงเลือกศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ และอักษรศาสตร์   และทรงศึกษาอย่างจริงจัง  แม้ว่าในระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่บางครั้งจะต้องโดยเสด็จฯ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักในภูมิภาคต่างๆ  เพื่อทรงเยี่ยมราษฎร  ก็มิได้ทรงหยุดการศึกษา  ในบางวิชาจะมีพระอาจารย์ไปถวายการสอน  และบางวิชาก็จะทรงถอดจากเทปบันทึกการสอนด้วยพระองค์เอง  ส่วนการปฏิบัติการในห้องทดลอง ก็จะเสด็จไปทรงทดลองด้วยพระองค์เองเช่นเดียวกัน   โดยระหว่างนั้นทรงสนพระทัยเรื่องการถนอมอาหารเป็นพิเศษ  ได้ทรงนำวิธีการถนอมอาหารที่ถูกต้องไปเผยแพร่แก่ราษฎรที่หุบกะพงและทรงรณรงค์ให้ถนอมอาหารกันอย่างถูกต้อง   ทรงจัดนักวิทยาศาสตร์ไปคอยให้คำแนะนำแก่ราษฎรให้เกิดผลิตผลใหม่ๆ ขึ้น  ทั้งยังมีการทดลองกลั่นหัวน้ำหอมจากดอกไม้ไทยๆ ด้วย  เช่นกุหลาบ  และมะลิ เป็นต้น 

การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารีได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง  ได้ทรงก่อตั้ง “ทุนจุฬาภรณ์” ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย  การดำเนินการทางการแพทย์และสาธารณสุข  เนื่องจากขณะเสด็จเยี่ยมราษฎรได้ทรงพบเห็นความเดือดร้อนที่เกิดจากการขาดแคลนทั้งบุคลากรและเครื่องอุปกรณ์การแพทย์  ต่อมาได้พัฒนา “ทุนจุฬาภรณ์” ขึ้นเป็น “มูลนิธิจุฬาภรณ์”  อันมีขอบข่ายการปฏิบัติงานที่กว้างกว่า  ประกอบด้วย

- ให้ทุนเพื่อการส่งเสริม ศึกษา วิจัย ในสาขาแพทยศาสตร์,เทคนิคการแพทย์,ทันตแพทย์,วิทยาศาสตร์,เคมีและการพยาบาล

- สนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ในการแพทย์, เทคนิคการแพทย์, ทันตแพทย์, วิทยาศาสตร์, เคมี และการพยาบาลให้แก่สถาบันที่เกี่ยวข้อง

- จัดซื้อและมอบอวัยวะเทียมให้แก่ผู้พิการที่ยากไร้

- ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น  หรือดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์

- ทรงก่อตั้ง “สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์” ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งความร่วมมือร่วมใจของนักวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย

- ส่งเสริมการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและเพื่อการพัฒนาประเทศ

- เป็นศูนย์กลางในการศึกษาและพัฒนาบุคลากรระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อผลิตผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

- เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ

- เป็นแหล่งระดมสติปัญญาของนักวิชาการระดับสูง และระดมทรัพยากรต่างๆมาใช้ในการวิจัยและพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ เช่นปัญหาทางด้านสาธารณสุข  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านการเกษตรเป็นต้น

ทรงมีพระราชประสงค์เกี่ยวกับหลักการในการทำงานของสถาบันวิจัยจุฬากรณ์ว่า 

“งานวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มิใช่งานวิจัยบนหอคอยงาช้าง  หากทว่าเป็นงานวิจัยเพื่อความอยู่ดีกินดี และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพสกนิกรชาวไทย”

และเนื่องจากประเทศไทยเรามีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  มีการนำสารเคมีมาใช้ทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก  ยิ่งนับวันสิ่งแวดล้อมต่างๆ ยิ่งเสื่อมลงไม่ว่าจะคุณภาพน้ำหรืออากาศ  ในอาหารก็มีสารเคมีปนเปื้อนมากขึ้น  วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป พฤติกรรมการบริโภคก็เปลี่ยนด้วย  และผู้คนมีความเครียดมากขึ้น  ต่างๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยทำให้คนไทยเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ทรงเห็นว่าแทนที่จะรอให้โรคมะเร็งมาคุกคามแล้วจึงรักษา  ก็ควรทำอะไรสักอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้โรคมะเร็งมากล้ำกลายจะได้ไม่ต้องเสียใจในภายหลัง  จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ศึกษา :  วิจัยและบำบัดโรคมะเร็ง  ขึ้นภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งดำเนินการตามวัตถุประสงค์หลักดังนี้

- ทำวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและคลีนิกเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โดยเฉพาะที่พบบ่อยในประเทศไทย

- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับมะเร็ง

- สนับสนุนการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยรูปแบบต่างๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- แสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและวิจัยทั้งใน และต่างประเทศ   ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งในแง่มุมต่างๆ ร่วมกัน

จากผลงานด้านต่างๆ ที่ทรงปฏิบัติเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดังที่กล่าวมาแล้ว    พระปรีชาสามารถในพระองค์จึงมิได้เป็นที่ประจักษ์เฉพาะในประเทศไทย  หากแต่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก  ทำให้ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลต่างๆ  และทรงได้รับการทูลเชิญให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริการในสถาบันชั้นนำของโลก  ดังนี้

- ยูเนสโกได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองไอน์สไตน์ (EINSTEIN GOLD MEDAL)

- ราชสมาคมเคมีของอังกฤษ ( ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY,RSC) ถวาย  HONORARY FELLOW, CHARTERED CHEMIST  และ  MEMBER OF RSC

- มหาวิทยาลัยยูท่าห์  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ทูลเกล้าฯ ถวาย PRESIDENTIAL AWARD

- สมาคมวิชาการระดับนานาชาติ ENVIRONMENTAL MUTAGEN SOCIETY     ALEXANDER HOLLAENDER FUND FOR INTERNATIONAL PROGRAM

ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล EMS- HOLLAENDERINTERNATIONAL FELLOW AWARD 2002  นับเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์พระองค์แรกของโลกที่ได้รับรางวัลนี้

- มหาวิทยาลัยเอฮิเมะ ประเทศญี่ปุ่น ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นับเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตฯ จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้

- ทรงเป็น ๑ ในกรรมการบริหารองค์การนานาชาติทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา

- ทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์กองทุน HERITAGE TRUSTซึ่งเป็นกองทุนทางด้านสิ่งแวดล้อม

- ทรงเป็น ๑ ใน ๒๕  ผู้เชี่ยวชาญของสถาบัน IDNDRซึ่งเป็นโครงการเพื่อช่วยลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตามคำทูลเชิญขององค์การสหประชาชาติ

- ทรงเป็นที่ปรึกษาพิเศษของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนป)

ชาวไทยนั้นโชคดี  นอกจากจะมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขกันถ้วนหน้าแล้ว  แม้พระราชธิดาในพระองค์ก็สามารถช่วยแบ่งเบาพระราชภาระในการพัฒนาประเทศชาติและประชาชนได้เป็นอย่างมาก  ดังที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้  เมื่อวันที่  ๔ กรกฎาคมอันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเวียนมาถึง  จึงสมควรที่เราชาวไทยทุกคนจะได้ร่วมใจกันถวายพระพรขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ที่มา  :  ส่วนข้อมูล  สำนักข่าวไทย  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน
        :  เจ้าฟ้านักทรงงาน  นิตยสารผู้หญิง  ก.ค. ๒๕๔๐, นิตยสารศรีสยามรายปักษ์ ก.ค. ๔๒ข้อมูลจาก  บทความพิเศษประกอบรายการของสถานีวิทยุ อสมท  เรื่อง  "เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์"  ผลิตโดย  งานบริการการผลิต  ส่วนสนับสนุนการผลิตวิทยุ  ฝ่ายออกอากาศวิทยุกรุงเทพ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน