ในหลวง : ตราสัญลักษณ์ฯ

ในหลวง : ตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ นี้  รัฐบาลและประชาชนชาวไทยผู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ก็ได้ร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีด้วยการจัดงานเฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติ มาตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม  ๒๕๔๘  และกำหนดจะจัดไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙  ในการนี้ รัฐบาลยังได้มอบหมายให้กรมศิลปากรออกแบบ และได้จัดทำตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ขึ้นด้วย  ซึ่งก็ได้เชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้ประดับธงตราสัญลักษณ์ฯ นี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

ความหมายของตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติ

อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สีเหลืองนวลทอง อันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ ขลิบรอบด้วยอักษรสีทองบนพื้นสีน้ำเงินเจือทองอันเป็นสีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์ ล้อมด้วยเพชรอันเป็นเอกแห่งรัตนะ หมายถึงเหล่านักปราชญ์ราชกวีสำคัญ  อีกบรรดาช่างอันมีชื่อ  พระยาช้างสำคัญ  นางงาม  เหล่าทแกล้วทหาร ข้าราชบริพาร อันยอดฝีมือในการปฏิบัติราชการอย่างสุจริตยิ่ง  เหล่านี้เปรียบด้วยเพชรอันชื่อว่ารัตนะ แวดล้อมประดับพระเกียรติยศแห่งพระมหากษัตริยาธิราชพระองค์นั้น อันเหนือยิ่งกว่าเพชร อันได้ชื่อว่ารัตนะทั้งปวง  คือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตเป็นเพชรอันยอดค่ายิ่งในดวงใจราษฎร์  ทรงบำบัดทุกข์ผดุงสุขเป็นที่พึ่งอันเกษมสุขร่มเย็นแก่ปวงพสกนิกรซึ่งต่างเชื้อชาติศาสนาในพระราชอาณาจักรของพระองค์

อนึ่ง  อักษรพระปรมาภิไธย   ภ.ป.ร. นี้  ประดิษฐานบนพระที่นั่งภัทรบิฐภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฏประกอบพระอุณาโลม  อันเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจสิริราชกกุธภัณฑ์  แวดล้อมด้วย พระแสงขรรค์ชัยศรี  และพระแส้ขนหางจามรีทอดสอดอยู่ในกงพระที่นั่งภัทรบิฐ  เบื้องซ้ายแห่งพระมหาพิชัยมงกุฏ  มีธารพระกรและพัชนี ฝักมะขามทอดสอดอยู่เบื้องขวาแห่งกงพระที่นั่งภัทรบิฐ  อันประดิษฐานบนฐานเขียง ซึ่งทอดฉลองพระบาทประดิษฐานอยู่  เหล่านี้รวมเรียกว่าเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ประกอบด้วยสิ่งอันแสดงความเป็นพระมหากษัตริย์ทั้ง ๕  คือพระมหาพิชัยมงกุฏ๑   พระแสงขรรค์ชัยศรี ๑  ธารพระกร ๑  พัดวาลวิชนีและพระแส้ ๑  ฉลองพระบาท ๑  หมายถึงปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ  ล่างลงมาเป็นแถบแพรสีชมพูขลิบทอง  เขียนอักษรสีทองความว่า  ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช  ๒๕๔๙ ปลายแห่งแพรแถบผูกเป็นภาพกระบี่  เป็นวานรกายขาว  มือถือก้านลายซุ้มอันเป็นกรอบลายของตราสัญลักษณ์ฯ   อยู่ด้านขวา  ส่วนด้านซ้ายปลายแพรแถบผูกเป็นภาพครุฑ  เป็นครุฑหน้าขาวกายสีเสนปนทองมือถือก้านลายกรอบแห่งตราสัญลักษณ์ฯ  พื้นภาพตราสัญลักษณ์ฯ เฉลิมพระเกียรติทั้งหมดเป็นสีเขียวปนทอง  อันหมายถึงสีอันเป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพ และยังหมายถึงสีของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แห่งผืนภูมิประเทศ ที่ทรงปกครอง ทำนุบำรุงอย่างหนักยิ่งมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติมา ณ บัดนี้ถึงมหามงคลสมัยที่จะฉลองเฉลิมพระเกียรติในการครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อันยาวนานที่สุด ยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในพระราชพงศาวดารในสยามประเทศ

การนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในโอกาสต่างๆ  เช่นจัดพิมพ์ในหนังสือเอกสารเฉลิมพระเกียรติ  สิ่งของที่ระลึก หรือสิ่งอื่นใด ผู้จัดทำต้องขออนุญาตจากสำนักราชเลขาธิการ ส่วนหนังสือที่จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการประมวลเอกสารและจดหมายเหตุแล้ว  จัดพิมพ์ดวงตราสัญลักษณ์ฯ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต


ข้อควรทราบ

- คำว่า “ขบวนพยุหยาตราชลมารค” จะใช้เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ประทับในขบวนพยุหยาตราฯ นั้น  ดังนั้นในกรณีที่จะมีพระราชพิธีเห่เรือในวันที่ ๑๒ มิถุนายนนี้  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้เสด็จฯ ประทับในขบวนฯ ดังกล่าว ทางสำนักพระราชวังจึงให้ใช้คำเรียกว่า  “ขบวนเรือพระราชพิธี”

- ถ้าต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติฯ  โดยรวม  ได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีwww.60thcelebrations.com  และที่ Mcot.netที่มา   -  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : ตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี     นิตยสารสกุลไทย  ๒๕๔๙
         -  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีข้อมูลจาก  บทความพิเศษประกอบรายการของสถานีวิทยุ 
เรื่อง  "ตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี"  ผลิตโดย  งานบริการการผลิต  ส่วนสนับสนุนการผลิตวิทยุ  ฝ่ายออกอากาศวิทยุกรุงเทพ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน