แรงและความดัน

แรง  เป็นความสามารถที่จะทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่  และสามารถทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างได้ แรงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.แรงธรรมชาติ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น แรงนำ แรงลม แรงโน้มถ่วง เป็นต้น

2.แรงที่มนุษย์กระทำขึ้น เช่น แรงผลัก แรงดึง แรงดันจากไอน้ำ แรงแม่เหล็กประดิษฐ์ เป็นต้น

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง