ความหลากหลายทางชีวภาพ ตอนที่ 1

การจำแนก (Classification)                     พิจารณาจาก    :     ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันทางวิวัฒนาการ

                                           :     ความคล้ายคลึกกันของสิ่งมีชีวิต (ลักษณะต่าง ๆ)


    
                   ♦   Kingdom                             -   Animalia

                   ♦   Phylum/Division                  -   Chordata

                   ♦   Class                                  -   Mammalia

                   ♦   Order                                  -   Primate

                   ♦   Family                                 -    Hominidae

                   ♦   Genus                                -    Homo

                   ♦   Species                              -   Homo sapiens
                                    
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง