อวัยวะสำคัญของร่างกาย
1. อวัยวะใดทำหน้าที่คล้ายกล้องถ่ายรูป
ก. ตา
ข. หู
ค. ปาก
ง. จมูก

2. ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ก. งดสูบบุหรี่ ปอดจะดี อายุจะยืน
ข. ปวดฟันไปพบทันตแพทย์
ค. ใช้แอลกอฮอล์เช็ดแผลก่อนใส่ยา
ง. ผงเข้าตาใช้ผ้าเช็ดหน้าเขี่ยออก

3. อวัยวะใดทำหน้าที่สัมพันธ์กัน
ก. หูกับตา
ข. ปากกับผิวหนัง
ค. ปอดกับหัวใจ
ง. กระเพาะอาหารกับไต

4. อวัยวะใดทำหน้าที่สร้างน้ำปัสสาวะ
ก. ไต
ข. ลำไส้
ค. กระเพาะอาหาร
ง. ปอด

5. การดูดซึมอาหารเพื่อนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเกิดขึ้นที่อวัยวะใด
ก. กระเพาะอาหาร
ข. ไส้ติ่ง
ค. ลำไส้ใหญ่
ง. ลำไส้เล็ก

6. การเปลี่ยนโลหิตดำเป็นโลหิตแดงเป็นหน้าที่ของอวัยวะใด
ก. หัวใจ
ข. ปอด
ค. ไต
ง. ลำไส้

7. ผิวหนังของคนชรามักเหี่ยวย่นเนื่องมาจากสาเหตุใด
ก. เม็ดสีเมลานินมีน้อยเกินไป
ข. เส้นใยผังผืดยืดหยุ่นน้อยลง
ค. ต่อมเหงื่อทำงานน้อยลง
ง. หนังกำพร้าหลุดลอกมากเกินไป

8. การรับประทานอาหารรสจัดมีผลต่ออวัยวะใดมากที่สุด
ก. ปาก
ข. จมูก
ค. กระเพาะอาหาร
ง. หัวใจ

9. การเป็นหวัดบ่อยๆส่งผลกระทบอวัยวะใดมากที่สุด
ก. ปาก
ข. ปอด
ค. หัวใจ
ง. ลำไส้

10. กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในย่านชุมชนแออัด มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับอวัยวะใดมาก
ที่สุด
ก. ปอด
ข. หัวใจ
ค. กระเพาะอาหาร
ง. ไต

11. คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรเป็นเวลานาน มีผลต่อ
อวัยวะใดมากที่สุด
ก. ตา
ข. หู
ค. จมูก
ง. ปาก

12. อวัยวะใดทำหน้าที่คล้ายเครืองสูบนํ้า
ก.ปอด
ข.กระเพาะอาหาร
ค.ลำไส้
ง. หัวใจ

13." อากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้น ต้นไม้เท่านั้นทั้งกันและแก้ " ข้อความนี้มีความสัมพันธ์กับอวัยวะใด
มากที่สุด
ก.จมูก
ข.ปาก
ค.ปอด
ง.หัวใจ

14. ข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้อง
ก. วิชัยดื่มน้ำทันทีที่เล่นกีฬาเสร็จ
ข. ดวงใจชอบรับประทานส้มตำรสเผ็ดๆ
ค. วาสนาสวมเสื้อกันฝนมาโรงเรียนในวันฝนตก
ง. นิกรชอบดมควันรถยนต์

15. การขับถ่ายให้เป็นเวลาเป็นประโยชน์ต่อระบบใด
ก. ระบบขับถ่าย
ข. ระบบย่อยอาหาร
ค. ระบบโลหิต
ง. ระบบหายใจ

16. คนที่มีความวิตกกังวลและมีอาการเครียดบ่อยๆ มักป่วยเป็นโรคใด
ก. โรคไต
ข. วัณโรค
ค. โรคหอบ
ง. โรคกระเพาะอาหาร

17. อวัยวะใดที่ต้องใช้ก๊าซออกซิเจนไปช่วยในการทำงาน
ก. ปอด
ข. หัวใจ
ค. ไต
ง. กระเพาะอาหาร

18. อาการท้องผูกมีวิธีแก้อย่างไร
ก.รับประทานอาหารรสจัดๆ
ข. นอนในที่มีอากาศบริสุทธิ์
ค. ดื่มน้ำอัดลมมากๆ
ง. รับประทานผักผลไม้มากๆ

19. ถ้าปวดบริเวณบั้นเอวบ่อยๆสันนิษฐานได้ว่าป่วยเป็นโรคอะไร
ก. ปอด
ข. หัวใจ
ค. ไต
ง. กระเพาะอาหาร

20. อวัยวะในข้อใดทำหน้าที่สองอย่าง
ก. ลำไส้เล็ก
ข. ลำไส้ใหญ่
ค. กระเพาะอาหาร
ง. หัวใจ
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง