การบวกเลขไม่เกิน 20

ให้นักเรียนจับคู่บัตรตัวเลข โดยให้ผลบวกตรงกับผลลัพธ์ที่กำหนดให้
     ผลลัพธ์เท่ากับ 12 ได้แก่  5+7,  6+6,  8+4,  10+2
     ผลลัพธ์เท่ากับ 15 ได้แก่  10+5,  4+11,  9+6,  8+7
     ผลลัพธ์เท่ากับ 19 ได้แก่  8+11,  10+9,  7+12,  6+13
     ผลลัพธ์เท่ากับ 20 ได้แก่  11+9, 19+1, 8+12, 10+10

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง