วันวิสาขบูชา


วันวิสาขบูชา

วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคมนี้ (๒๕๔๙) ตรงกับวันวิสาขบูชา  คือการบูชาในวันเพ็ญ  เดือนวิสาขะ หรือเดือน ๖  เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ  ตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระศาสดาแห่งพุทธศาสนา   ซึ่งต้องถือว่ามีความมหัศจรรย์อย่างยิ่ง  เพราะใครบ้างในโลกนี้จะมีวาระสำคัญๆ ของชีวิตอุบัติขึ้นตรงวัน  ใน “เดือน ๖ ขึ้น ๑๕ ค่ำ”  ดังพระองค์   แต่ความมหัศจรรย์ที่กล่าวนี้ก็ยังมิใช่เหตุที่ทำให้ผู้คนต้องปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าในวันวิสาขะ   การเสด็จออกโปรดมวลมนุษย์ด้วยการให้คำแนะนำสั่งสอนที่ช่วยขัดเกลากิเลส  และก่อให้เกิดปัญญา  ทำให้ทุกคนประพฤติดี ปฏิบัติชอบ อันนำมาซึ่งความสุข ความสงบแก่ชีวิต แก่สังคมโลกนั่นต่างหาก ที่ทำให้ทุกคนระลึกถึงพระพุทธองค์และกระทำพิธีวิสาขบูชา

พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร?  นี่ย่อมจะต้องเป็นหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาหาความจริงของชีวิตจากพุทธศาสนา  แต่ไม่มีใครหรอกที่จะนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกเล่าได้ในระยะเวลาอันสั้น  เพราะทรงสอนไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับการดำรงชีวิตที่ดีที่เจริญของมนุษย์  และต้องลงมือปฏิบัติ    ดังนั้นคงจะยกมาได้เฉพาะข้อหลักๆ ว่า  ทรงสอน นับตั้งแต่การคบคน  ที่ให้เลือกคบคนดี  ไม่คบคนชั่ว,  ให้บูชาคนที่ควรแก่การบูชา คือบูชาคนดี บูชาความดี,  ให้เลือกอยู่ในถิ่นที่ดี ที่สมควรอยู่ , ให้ใฝ่ศึกษาหาความรู้ ศิลปวิทยาการ,ให้เป็นผู้มีวินัย,  ให้เป็นผู้มีความกตัญญูต่อผู้มีคุณ, ให้เป็นผู้บำรุงบิดา-มารดา, ให้สงเคราะห์บุตร-ภรรยาตามหน้าที่บิดาที่ดี สามีที่ดี  ,ให้ขยันทำงาน ไม่เกียจคร้าน ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง, ให้ทำบุญ ให้มีจิตเมตตา,ไม่ทำบาป ทำชั่ว,ไม่เกลือกกลั้วอบายมุข สุรายาเมา, ให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน,  ให้มีความสันโดษ   และมีความเข้าใจในสัจธรรมคือความเกิด และความเสื่อมที่เป็นธรรมดาของโลก  เช่น  เมื่อมีเกิดก็ต้องมีตาย เมื่อมีลาภ ก็ต้องมีเวลาที่จะเสื่อมจากลาภ เมื่อมียศก็ต้องมีเวลาที่จะเสื่อมจากยศ ซึ่งถ้ามนุษย์เข้าใจในความจริงข้อนี้ได้  เมื่อเกิดความเสื่อมสูญของสิ่งนั้นๆ  ก็จะไม่ทุกข์มาก หรือสามารถดับทุกข์ได้  เหล่านี้เป็นต้น  ใครก็ตามทำได้ตามที่ทรงสั่งสอนถึงแม้เป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐ มีความสุขสบายตามสมควรแก่สภาพมนุษย์  และเมื่อตายลงก็เชื่อกันว่าจะไม่ต้องไปตกนรกหมกไหม้  คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ยกมานี้ รวมเรียกเป็นหลักธรรมสำคัญได้ ๓ ประการ ได้แก่  ความกตัญญู,  อริยสัจ ๔,  และความไม่ประมาท  เป็นหลักธรรมที่จะหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของมวล มนุษยชาติให้ยึดมั่นแต่สิ่งที่ดีงามในการดำรงชีวิต  เป็นคำสอนที่มีคุณูปการต่อชาวโลกมายาวนานกว่า  ๒๕๐๐ ปี  และจะสืบต่อไปในอนาคตโดยไม่จำกัดเวลา  นี่เองทำให้สมัชชาองค์การสหประชาชาติซึ่งมีสมาชิกทั่วโลก ๑๖๘ ประเทศ มีมติเป็นเอกฉันท์ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๔๒

คนไทยเรานั้น เมื่อได้รับนับถือพระพุทธศาสนา  จิตใจและความรู้สึกนึกคิด ที่ได้รับการสั่งสมอบรมมาจากบรรพบุรุษ  ก็น้อมให้เป็นผู้มีอุปนิสัยอ่อนโยนละมุนละไม  มีความกตัญญูรู้คุณ  นอกจากจะปฏิบัติหรือแสดงออกต่อพ่อ-แม่ ด้วยการเลี้ยงดูท่านเมื่อยังมีชีวิตอยู่แล้ว  และแม้เมื่อท่านเหล่านั้นสิ้นชีวิตลงก็ยังทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้  แถมยังเผื่อแผ่ไปถึงผู้มีคุณที่ได้เคยอุปการะช่วยเหลืออีกด้วย   องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เป็นผู้มีคุณ  ที่ได้ทรงชี้นำแนวทางดำเนินชีวิตที่ดีที่งามให้  ดังนั้นในวันวิสาขบูชาชาวพุทธจึงไปทำบุญตักบาตร  เวียนเทียนฟังเทศน์ฟังธรรมกันเป็นประเพณีเพื่อระลึกถึงคุณของพระองค์    ในการเวียนเทียนซึ่งเราต่างก็จะถือเทียน  ธูป และดอกไม้ อันเป็นสิ่งสมมติแทนพระพุทธเจ้าผู้ให้แสงสว่างให้ปัญญา  พระธรรม  และพระสงฆ์เดินทักษิณาวัตรรอบพระอุโบสถ หรืออุโบสถหรือพระสถูปเจดีย์นั้น   ในการเดินเวียนรอบที่หนึ่งจึงควรนึกสรรเสริญพระพุทธคุณ ที่ได้ทรงแนะนำแนวทางดำเนินชีวิตที่ดีที่งามได้เราได้ถือปฏิบัติ   เมื่อเดินเวียนรอบที่สอง  ก็ให้นึกถึงพระธรรมคุณ คือคำสั่งสอนของพระพุทธองค์  และในการเดินเวียนรอบที่สามก็นึกถึงคุณของพระสงฆ์ที่ได้เป็นผู้สืบศาสนา  เป็นเนื้อนาบุญให้ชาวโลกได้สร้างกุศล    นี่เป็นเรื่องของการแสดงความกตัญญูที่ชาวพุทธควรทำในวันวิสาขบูชา

เรื่องเกี่ยวเนื่อง
- ในวันวิสาขบูชา  จะมีบางวัดจัดงานประเพณีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขึ้นด้วย  นอกเหนือจากการทำบุญตักบาตร ถือศีล ฟังธรรม และเวียนเทียนที่จัดกันอยู่   โดยชาวบ้านจะร่วมกันสร้างพระพุทธรูปปางไสยาสน์หรือปางปรินิพพานจำลองขึ้นมาให้เสร็จก่อนวันวิสาขะหนึ่งวัน  พอถึงวันวิสาขะก็จะอัญเชิญพระพุทธรูปจำลองนี้ไปประดิษฐาน ณ  ที่ที่ได้จัดเตรียมไว้  แล้วก็จะมีการทำพิธีทางศาสนาถวายภัตตาหารเช้า-เพลแด่พระภิกษุสงฆ์  หลังเพลจะมีเทศน์เรื่องพุทธประวัติ และปฐมสมโพธิกถา  ค่ำมีปาฐกถาธรรม  ชาวบ้านจะมาร่วมกันทำบุญติดต่อกัน ๙ วันพอถึงวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ ซึ่งเรียกว่าวันอัฏฐมีบูชา ก็จะอัญเชิญพระพุทธรูปจำลองนั้น  แห่แหนไปตั้งประดิษฐาน ณ เมรุมาศที่จัดเตรียมไว้  ประชาชนจะพากันแต่งตัวสมมติเป็นเทวดา นางฟ้า  และมัลลกษัตริย์ที่มาร่วมในงานถวายพระเพลิง พระสงฆ์ก็จะสวดมนต์   เรียกว่าเป็นการจำลองเหตุการณ์ครั้งถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระมานั่นเอง (ประเพณีนี้เริ่มจากวัดบรมธาตุ ที่  ต.ทุ่งยั้ง อ. ลับแล  จ.อุตรดิตถ์ก่อน  แล้วจึงแพร่หลายไปยังที่อื่นๆ)

- มีหลักฐานปรากฏในเอกสารจดหมายเหตุ ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติว่า มีการส่งบัตรอวยพรกันในวันวิสาขบูชาด้วย  ในระหว่างปี  ๒๔๖๓ – ๒๔๖๕  รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  สันนิษฐานกันว่าทรงริเริ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของวันวิสาขบูชาและประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า  ต่อมา ปี ๒๕๒๙  และ ๒๕๓๑  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้โปรดเกล้าฯให้กรมศิลปากรจัดพิมพ์บัตรอวยพรวันวิสาขบูชาขึ้นเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีการส่งบัตรอวยพรวันวิสาขบูชา

- ในโอกาสที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล นั้นได้มีการสร้าง “พระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ สกลโลกประกาศบวรบูชาวันวิสาขะ” ขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหาร  โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเป็นประธานเททอง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๓  พระเจดีย์ดังกล่าวนี้ลักษณะจะคล้ายกับองค์พระปฐมเจดีย์ ความสูง ๘๙ ซม.  ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากสามประเทศได้แก่ศรีลังกา  พม่า และไทย   ได้อัญเชิญไปยังนานาประเทศทั่วโลก  หมุนเวียนให้ชาวพุทธได้ทำการสักการะบูชาโดยทั่วกัน แล้วจะอัญเชิญไปสู่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ  นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เพื่อประดิษฐานเป็นการถาวร  เป็นสมบัติส่วนรวมของชาวโลก

- ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๔๘ ณ พุทธมณฑล  โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ในฐานะประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานที่ประชุมนั้น  ได้มีมติให้  

          ๑. การประชุมวิสาขบูชาโลก   ต่อไปจะจัดที่ประเทศไทยทุกครั้ง  และในปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ 
          ๒. ให้ไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลก  โดยให้มีที่ตั้งที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
          ๓. นานาประเทศจะร่วมกันสนับสนุนด้านการเงิน  เพื่อให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางที่สมบูรณ์แบบ  เช่นมีที่ประชุม  ที่พักสำหรับผู้มาร่วมงาน มีการฝึกอบรม  เผยแผ่พระศาสนา  มีห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ทางพุทธศาสนาเป็นต้น
          ๔. ให้พระเทพโสภณ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมจัดงานฉลองวันวิสาขบูชาโลกในปีต่อไป

 

ที่มา 
     - หนังสือวันสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติระทรวงศึกษาธิการ
     - นสพ.มติชน  วันที่  ๒๒  พค.  ๒๕๔๘ , นสพ.คมชัดลึก : ๑๔ มิ.ย.๒๕๔๘
     - วันวิสาขบูชา...วันสำคัญสากล  :   สารวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม
     - สารคดีท่องเที่ยว : ประเพณีถวายพระเพลิงพุทธสรีระ จ.อุตรดิตถ์   พค.  ๒๕๓๘

ข้อมูลจาก : บทความพิเศษประกอบรายการของสถานีวิทยุ อสมท.  เรื่อง "วันวิสาขบูชา"  ผลิตโดย  งานบริการการผลิต  ส่วนสนับสนุนการผลิตวิทยุ  ฝ่ายออกอากาศวิทยุกรุงเทพ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน