การคูณ

การคูณ หมายถึง การบวกจำนวนครั้งละเท่าๆ กัน ผลรวมทั้งหมดเรียก

ว่า ผลคูณหรือผลลัพธิ์ โดยใช้ลักษณ์ x แทนการคูณ

มีดอกไม้ 5กำ กำละ 4 ดอก มีดอกทั้งหมดกี่ดอก

มีดอกไม้ทั้งหมด 4 4 4 4 4=20 ดอก

4 4 4 4 4 เขียนในรูปของการคูณดังนี้ 5x4 นั่นคือ 4 4 4 4 4 =5x4

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง