ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่ 4-1

คำอธิบายเพิ่มเติม

1. ผลคูณคาร์ทีเชียน (Cartesian Product)
     นิยาม   คูณคาร์ทีเชียนของเซต A และ B คือเซตคู่ลำดับ (a,b) ทั้งหมด  โดยที่ a ∈ A  และ b ∈ B
เช่น   A = {1,2,3} ,  B = {4,5,6}
       และ  A × B   คือผลคูณคาร์ทีเชียนของเซต A และเซต B  ดังนั้น
              A × B  =  {(1,4),(1,5),(1,6),(2,4),(2,5),(2,6),(3,4),(3,5),( 3,6)}

2. ความสัมพันธ์ (Relation) หมายถึง เซตของคู่ลำดับ
     2.1  ความสัมพันธ์จะมีขึ้นต้องมีเซตของคู่ลำดับ(Order Pairs) ก่อน
     2.2  คู่ลำดับจะเกิดขึ้นได้เมื่อมี A x B  หรือ B x A ซึ่งเป็นผลคูณคาร์ทีเชียนนั่นเอง

3. โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ (Domain and Range of Relations)
     ถ้ากำหนด R เป็นความสัมพันธ์
     โดเมน ของ R : (Dr) คือ เซตของสมาชิกตัวหน้าของคู่ลำดับ
     เรนจ์ ของ R : (Rr) คือ เซตของสมาชิกตัวหลังของคู่ลำดับ

4. ฟังก์ชัน (Function)  คือ ความสัมพันธ์อย่างหนึ่งโดยที่คู่ลำดับใดๆ จะมีสมาชิกตัวหน้าซ้ำกันไม่ได้
     เช่น  R1 = {(1,2),(1,4)}   R1   ไม่เป็นฟังก์ชันเพราะสมาชิกตัวหน้าซ้ำกัน
            R2 = {(1,3),(2,3)}   R2   เป็นฟังก์ชัน  ตามนิยาม
            R3 = {(1,4),(2,3)}   R3   เป็นฟังก์ชัน  ตามนิยาม

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง