กฎการนับเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ตอนที่ 8 ความน่าจะเป็น (2) 1

     การทดลองสุ่ม คือ การทดลองหรือการกระทำใดๆ ซึ่งทราบว่าผลลัพธ์อาจจะเป็นอะไรได้บ้าง แต่ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าในแต่ละครั้งที่ทดลอง ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรในบรรดาผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้เหล่านี้
     ปริภูมิตัวอย่าง (Sample Spaces) คือ เซตของผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้จากการทดลองสุ่ม แต่ละสมาชิกของปริภูมิตัวอย่าง หรือผลการทดลอง เรียกว่า "จุดตัวอย่าง" (Sample point) หรือ outcome
     เหตุการณ์ (Event) คือ สับเซตของปริภูมิตัวอย่าง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง