เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น ตอนที่ 1 (ความชันกับเส้นตรง) 2

ความชันของเส้นตรง

พิจารณารูปที่กำหนดให้ต่อไปนี้

ถ้ากำหนดให้ m เป็นความชันของเส้นตรง L ที่ลากผ่านจุด P1( x1, y1) และ P2( x2, y2) แล้ว

ความชัน m =


เราสามารถนำเอานิยามของความชันที่กล่าวมาข้างต้นไปใช้ในการอธิบายคุณสมบัติของเส้นตรงสองเส้นที่ขนานและตั้งฉากกันได้ดังนี้

เส้นขนาน
   ทฤษฎีบท  เส้นตรงสองเส้นที่ไม่ขนานกับแกน y จะขนานกัน ก็ต่อเมื่อ ความชันของเส้นตรงทั้งสองเท่ากัน

เส้นตั้งฉาก
  
ทฤษฎีบท  เส้นตรงสองเส้นที่ไม่ขนานกับแกน y จะตั้งฉากกัน ก็ต่อเมื่อ ผลคูณของความชันของเส้นตรงทั้งสองเท่ากับ -1


แหล่งที่มา : ไทยกู๊ดวิวดอทคอม

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง