Question Tag


Question Tag

Question Tag (อ่านว่า เคว้ซฌึ่น แท็ก) หมายถึง รูปประโยคที่มีประโยคคำถามสั้นๆอยู่ท้ายประโยคบอกเล่าหรือท้ายประโยคปฏิเสธ

เราต้องจำวิธีตั้งประโยคคำถามอย่างนี้
     1. เมื่อประโยคหน้าเป็นบอกเล่า Question Tag ต้องเป็นปฏิเสธ ด้วยเหตุผลว่าผู้พูดหวังได้รับคำตอบ Yes. 
     2. เมื่อประโยคหน้าเป็นปฎิเสธ Question Tag ต้องเป็นบอกเล่า ผ้พูดหวังได้รับคำตอบว่า No.
     3. การเขียนประโยคต้องใส่ Comma คั่นระหว่างประโยคหลักกับ Tag เสมอ
     4. Question Tag ต้องเป็นกริยาช่วยเสมอ
     5. หากไม่มีกริยาช่วยในประโยคหลัก ต้องใช้  do, does, did มาช่วย
     6. กริยาช่วยใน Question Tag ต้องใช้รูปย่อเสมอ ไม่มีรูป amn't I ต้องใช้ aren't I แทน
     7. กริยาช่วย ต้องเปลี่ยนตาม Tense ที่ประโยคหลัก
     8. ประโยคคำสั่ง ขอร้อง เชื้อเชิญ Question Tag ต้องใช้ will you ?

เราต้องจำไว้ว่าในการทำ Question Tag ทำอย่างนี้ 
     1. เมื่อประโยคหน้าขึ้นต้นด้วย That is, This is ส่วน Question Tag ใช้ isn't it? หรือ is it
     2. เมื่อประโยคหน้าขึ้นต้นด้วย There is/ are/ was/ were ส่วน Question Tag ต้องใช้ V. to be ตามประธานและ Tense + there
     3. เมื่อประโยคหน้าขึ้นต้นด้วย These/ Those are ส่วน Question Tag ใช้ aren't they หรือ are they แล้วแต่กรณี
     4. เมื่อประโยคหน้าเป็นประโยคความซ้อน ส่วน Question Tag ต้องใช้กริยาในประโยคหลัก
     5.เมื่อประโยคหน้ามีคำที่ให้ความหมายเชิงปฏิเสธ ส่วน Question Tag นั้น ต้องเป็นบอกเล่า เช่น Nothing is interesting, is it?
     6. มีคำที่กำหนดว่าเป็นปฏิเสธ คือ No, not, none, neither, nobody, nothing, few, little, hardly, seldom, scarcely, rarely 
     7. เมื่อประโยคหน้าเป็น Present Simple( V1), Question Tag ต้องใช้ do, does +? 
          ตัวอย่าง     You paint  this picture, don't you ? 

     8. เมื่อประโยคหน้าเป็น Past Simple(V2 ), Question Tag ต้องใช้ did  +?
          ตัวอย่าง     He ate this cake, didn't he ? 

     9. เมื่อประโยคหน้าเป็น  is, are, Question Tag ต้องใช้ isn't / aren't +?
          ตัวอย่าง     She is a good girl, isn't she ? 

     10. เมื่อประโยคหน้าเป็น am, Question Tag ต้องใช้ aren't I +? 
          ตัวอย่าง     I'm late, aren't I ? 

     11. เมื่อประโยคหน้าเป็น has, have + V3, ใช้ hasn't / haven't  ? ( has / Have เป็นกริยาแท้ )  
          ตัวอย่าง     She has turned on the light, hasn't she ? 

     12. เมื่อประโยคหน้าเป็น  let's+ V1, Question Tag ต้องใช้ shall we? 
          ตัวอย่าง     Let's go shopping, shall we ? 

     13. เมื่อประโยคหน้าเป็น Let + obj + V1, Question Tag ต้องใช้ will you / won't you ? 
          ตัวอย่าง     Let me go out, will you/ won't you ? 

     14. เมื่อประโยคหน้าเป็น there is / there are, Question Tag ต้องใช้ isn't there /aren't there ? 
          ตัวอย่าง     There is a ship, isn't there ? 

     15. เมื่อประโยคหน้าเป็นThis is  / That is , Question Tag ต้องใช้ isn't  it ? 
          ตัวอย่าง     This is a Thai girl, isn't it ? 

     16. เมื่อประโยคหน้าเป็น These are / those are, Question Tag ต้องใช้ aren't they ? 
          ตัวอย่าง     These are books, aren't they ? 

     17. เมื่อประโยคหน้าเป็น Everybody, everyone, someone, somebody, Question Tag ต้องใช้ they ? 
          ตัวอย่าง     Somebody borrowed your pen, didn't they ? 

     18. เมื่อประโยคหน้าเป็น everything ,something,  Question Tag ต้องใช้ isn't it ? 
          ตัวอย่าง     Everything is good, isn't it ? 

     19. เมื่อเป็นประโยคอุทาน (What a ............, Question Tag ดูที่ประธานของประโยค   
          ตัวอย่าง      What a lovely day, isn't it ?  

     20.  เมื่อประโยคหน้าเป็น Don't + V1..... , Question Tag ต้องใช้ will you? 
          ตัวอย่าง     Don't make any noise, will you ?

เราต้องจำไว้ว่า :
     1. เมื่อประโยคหน้าเป็นประโยคคำสั่ง, ขออนุญาต, Question Tag ต้องใช้will you หรือwon't you? 
     2. ประโยค คำสั่ง(มักขึ้นต้นด้วย V1) 
          ตัวอย่าง     Read this book, will you? 
     3. ประโยคขออนุญาต ต้องใช้รูป( Let +obj + V1) 
          ตัวอย่าง     Let me see it, will you ? 
     4.เมื่อประโยคหน้าเป็นประโยคชักชวน ( Let's + V1), Question Tag ต้องใช้ shall we ? 
          ตัวอย่าง     Let's go eating, shall we ? 
     5.need , dare เมื่อเป็นกริยาแท้ ใช้ verb to do มาช่วยในQuestion Tag  
          ตัวอย่าง     She dared to speak Japanese, didn't she ?

ขั้นตอนการเขียน Question Tag 
     1. เมื่อประโยคหน้าเป็นประโยคบอกเล่า ต้องใช้ Question Tag เป็นรูปปฏิเสธ เช่น

          You eat a lot of ice cream, don't you? 
          You will have the exam next month, won't you?
          She came here yesterday, didn't she?
          They have finished their work, haven't they? 

     2. เมื่อประโยคหน้าเป็นประโยคปฏิเสธ ต้องใช้ Question Tag เป็นรูปบอกเล่า เช่น

          You won't come early, will you?
          She doesn't want to disturb you, does she?
          We didn't make a loud noise, did we?
          They haven't tunred it off, have they? 

     3. เมื่อประโยคข้างหน้ามี verb to have ดูตัวอย่างข้อ a, b,  และ c
          a. เมื่อ have แปลว่า มี ต้องใช้ Question Tag ว่า haven't หรือ don't ก็ได้ เช่น 

               She has a lot of friends, hasn't she? (แบบ British)
               They have only one child, don't they? (แบบ American)

          b. เมื่อ have แปลอย่างอื่น ที่ไม่ใช่แปลว่า มี   ต้องใช้ verb to do เช่น

               We have lunch at twelve o'clock, dont' we? (have lunch : กิน)
               I had his letter last week, didn't I? (had....letter : ได้รับ)
               The King has the dam built, doesn't he? (ใช้ ไหว้วาน)
               You had a toothache last week, didn't you? (had a toothache :ปวดฟัน)

          c. Question Tag ของ have to (จำเป็นต้อง) ต้องใช้ verb to do  เช่น
               You often have to go to the dentist's, don't you? 

     4. ในประโยค Question Tag ที่เป็นรูปปฏิเสธ ต้องใช้ รูปย่อเสมอ เช่น

          We shall go shopping, shan't we?
          He will come to my party, won't he? 

     5. Question tag ของ I am คือ aren't I (เนื่องจาก am not ไม่มีรูปย่อ) เช่น

          I am late, aren't I ?
          I am lazy, aren't I?
      
     6. Question tag ของกริยาช่วย can, could,  may,  might,  will,  shall, ought to, should ,V. be , etc....จะใช้กริยาช่วยเหล่านี้เป็น question tag ได้  เช่น

          She can do it well, can't she?
          You ought to study hard, oughtn't you?
          They should obey their teacher, shouldn't they? 

     7. คำว่า need(ต้องการ) และ dare(กล้า) มีวิธีใช้ 2 แบบ คือ
          a. ใช้เป็นกริยาแท้ Question Tag ต้องใช้ verb to do  เช่น

               He needs to go there alone, doesn't he?
               They need money, don't they? 
 
               She does not need any help, does she?
               She dares to come alone, doesn't she? 
 
               We don't dare to tell a lie, do we?

               (ต้องจำไว้ว่า  ถ้า need / dare ต้องใช้เป็นกริยาแท้ จะตามหลังด้วย to +V1 โดยที่กริยา need / dare สามารถผันตามประธานได้ หรืออาจตามด้วย noun ก็ได้) 

          b. ใช้เป็นกริยาช่วย Question Tag ต้องใช้ need / dare เป็นกริยาช่วยใน Question Tag เช่น

               She needn't come on Sunday, need she?
               You dare not go out alone at night, dare you?

               (ต้องจำไว้ว่า  ถ้า need / dare เป็นกริยาช่วย จะตามหลังด้วย V1 เลย)
     
     8. Question Tag ของ used to (เคย) คือ didn't หรือ usedn't  เช่น

          She used to be his secretary, didn't she (usedn't she)? 

     9. ประธานที่ใช้ใน Question Tag ต้องเป็น pronoun เสมอ  เช่น

          Suda went to Chiang Mai yesterday, didn't she?
          The children are playing in the garden, aren't they?
          The police are searching for a thief, are they? 

     10. Question Tag ของ would rather (อยากจะ) ต้องใช้ wouldn't  เช่น 

          You'd rather stay at home, wouldn't you?
          We would rather not go there, would we? 

     11. Question Tag ของ had better ต้องใช้ hadn't  เช่น

          You 'd better finish your homework, hadn't you?
          She had better not go out alone, had she? 

     12. เมื่อประโยคข้างหน้าเป็นประโยคคำสั่ง หรือ ขอร้อง (Imperative, order, request ) จะกลายเป็นประโยคสุภาพ  ด้วยการเติม Question Tag ว่า will you หรือ won't you?  เช่น

          Open your book, will you?
          Stop talking, will you?
          Take these things away, will you?
          Let us go to the movies, will you?
          Let me ask him to accompany you, shall I? 

     13. เมื่อประโยคข้างหน้ามีประธานเป็น There is, There are, There was, There were,(มี) Question Tag ต้องใช้ verb to be นั้นๆ + there  เช่น

          There is a purse in my bag , isn't there?
          There are many flowers in the garden, are there?
          There was an accident last night, wasn't there? 

     14. Question Tag ของ That is.., This is คือ isn't it ? หรือ is it?  เช่น

          This is my book, isn't it?
          That is not your bag, is it? 

     15. Question Tag ของ These are, Those are ต้องใช้ aren't they? หรือ are they?  เช่น

          These are her belongings, aren't they?
          These are your exercise books, aren't they?
          Those are not our balls, are they?

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน