แคลคูลัสเบื้องต้น ตอน ลิมิตของฟังก์ชันเบื้องต้น 1

ลิมิตของฟังก์ชัน (Limit of Functions)

เราสามารถหาลิมิตของฟังก์ชันได้หลายวิธี  ได้แก่
     1. โดยใช้เส้นจำนวน
     2. โดยแสดงเป็นตาราง
     3. โดยใช้กราฟ

ในลำดับและอนุกรมได้กล่าวถึงลิมิตของฟังก์ชัน y = f(x)  เมื่อ x เป็นจำนวนเต็มบวก และมีค่ามากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งเป็นการพิจารณาว่า f(x) จะเข้าใกล้จำนวนจริงใด ขณะที่ x มีค่ามากขึ้น (ถ้าอยู่ในรูปของลำดับและอนุกรมใช้สัญลักษณ์ an พิจารณาเมื่อ n มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างไม่สิ้นสุด)

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง