วงจรไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้า

     วงจรไฟฟ้า (Electric Circuit) เป็นเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ครบวงจร เพื่อให้ เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้ วงจรไฟฟ้าประกอบด้วยแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ในวงจรไฟฟ้าในบ้าน กระแสไฟฟ้าจะผ่านมาตรไฟฟ้าทางสายไฟเส้นหนึ่ง ซึ่งมีศักย์ไฟฟ้า 220 โวลต์ เรียกว่า สายไฟ เข้าสู่สะพานไฟ ผ่านฟิวส์และสวิตซ์ แล้วไหลผ่านเครื่องใช้ ไฟฟ้า จากนั้นกระแสไฟฟ้าจะไหลกลับออกไปทางสายไฟอีกเส้นหนึ่งซึ่งมีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์ เรียกว่า สายกลาง 

     วงจรไฟฟ้าในบ้าน  จะเป็นดังนี้ 
          โรงไฟฟ้า ----> มาตรไฟฟ้า ----> สะพานไฟ ----> ฟิวส์ ----> สวิตซ์ ----> เครื่องใช้ไฟฟ้า ----> กระแสไฟฟ้าไหลกลับ

วงจรไฟฟ้า  แบ่งเป็น 2 ประเภท 
     • วงจรปิด คือ วงจรไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ครบวงจร เครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรทำงานได้ 
     • วงจรเปิด คือ วงจรไฟฟ้าที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้าขาด ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไม่ได้ เครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรไม่ทำงาน 

     การกดสวิตซ์เพื่อเปิดไฟ  เป็นการทำให้เกิดวงจรปิด 
     การกดสวิตซ์เพื่อปิดไฟ การยกสะพานไฟลง และการปลดเอาฟิวส์ออก เป็นการทำให้เกิดวงจรเปิด 

     สะพานไฟ ฟิวส์ สวิตซ์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำให้วงจรไฟฟ้าเป็นวงจรปิด และวงจรเปิดได้อย่างสะดวก จึงใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
กระแสไฟฟ้าจะสูญเสียพลังงานไฟฟ้าให้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่นการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าในวงจรไฟฟ้า จะต่อแบบขนาน 

     ไฟตก คือ ปรากฏการณ์ที่โรงไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้มากเพียงพอกับความ ต้องการในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลาย ๆ ชิ้นพร้อมกัน ทำให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเข้าอุปกรณ์และ เครื่องใช้ไฟฟ้าลดลง เป็นเหตุให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานไม่ได้เต็มที่ เช่น ความสว่างของหลอดไฟจะ ลดลง พัดลมจะหมุนช้าลง
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง