ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ตอนที่ 1-5

่้

คำอธิบายเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลที่มีสองตัวแปรที่มีความ เกี่ยวข้องกันเรียกว่า ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เมื่อนำมาหาความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันความสัมพันธ์ที่หาได้จะใช้ช่วยทำนายตัว แปรตามเมื่อทราบค่าของตัวแปรอิสระได้

วิธีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของตัวแปรสองตัวที่มีอยู่หรือเก็บรวบรวมมาได้
     ในขั้นแรกจะต้องสร้างแผนภาพการกระจายของข้อมูลเสียก่อนเพื่อให้ทราบถึงรูปของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างตัวแปรทั้งสอง  และเมื่อทราบรูปของสมการที่พอจะอนุโลมใช้แทนความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างตัวแปรทั้งสองแล้ว  จะต้องหาสมการปกติเพื่อนำมาใช้ในการหาค่าคงตัวของสมการเหล่านั้น  เมื่อแทนค่าข้อมูลที่มีอยู่ในสมการปกติและแก้สมการจะได้ค่าคงตัวแล้วนำค่าคงตัวที่ได้แทนในสมการทั่วไป  จะได้สมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองตามต้องการ  สมการนี้นำไปใช้ประโยชน์ในการทำนายค่าของตัวแปรตามเมื่อทราบค่าของตัวแปรอิสระ


แหล่งที่มา : GotoKnow.org สังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออน

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง