การประดิษฐ์ปฎิทินตั้งโต๊ะ

เรื่อง : การประดิษฐ์ปฎิทินตั้ง

อุปกรณ์

- ปฏิทิน

- กรรไกร

- ไม้บรรทัด

- ดินสอ

- กระดาษแข็ง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง