การสานตะกร้าจากสมุดโทรศัพท์ 1

เรื่อง : การสานตะกร้าจากสมุดโทรศัพท์

อุปกรณ์

- เข็มร้อยมาลัย

- ก้านทางมะพร้าวเหลากลม

- กาวลาเทค

- กรรไกร

- ลวดเบอร์ 24

- กระดาษสมุดโทรศัพท์ 1 หน้า ตัดตามความยาวให้ได้ 5 ชิ้น

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง