Prepositions 1
Prepositions คำบุพบท

Prepositions คือ คำบุพบทที่บอกที่อยู่ของคำนามหรือสรรพนาม และบอกตำแหน่งที่ตั้งหรือเชื่อมโยงความอื่นๆ มักจะอยู่หน้าคำนามหรือคำสรรพนามของประโยค คำบุพบทส่วนมากเป็นคำสั้นๆ เช่น in, on, at, by, near, under เป็นต้น
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง