การแปลงทางเรขาคณิต ตอน การเลื่อนขนาน 1

การเลื่อนขนาน

การเลื่อนขนานบนระนาบ เป็นการแปลงที่มีการเลื่อนจุดทุกจุดบนระนาบไปตามแนวเส้นตรงในทิศทางเดียวกันและเป็นระยะทางที่เท่ากันตามที่กำหนด

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง