การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอน ประโยคเงื่อนไข ตอนที่ 1


ประโยคเงื่อนไข คือ ประโยคที่ประกอบด้วย ข้อความ 2 ข้อความ ที่เชื่อมต่อกันด้วย ถ้า.......แล้ว.....  เรียกข้อความในลักษณะเช่นนี้ว่า ประโยคเงื่อนไข

ข้อความที่ตามหลัง ถ้า เรียกว่า เหตุ  หรือ  สมมติฐาน

ข้อความที่ตามหลัง แล้ว เรียกว่า ผล  หรือ  ข้อสรุป

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง