V.to be - is am are

V.to be  - is am are

V.to be ได้แก่  is am are  ทั้งหมดแปลว่า  เป็น,อยู่,คือ

is ก็แปลว่า     เป็น,อยู่,คือ
am ก็แปลว่า   เป็น,อยู่,คือ
are ก็แปลว่า   เป็น,อยู่,คือ

แต่ทั้ง 3 คำนี้ก็มีความแตกต่างในการใช้งานนะคะ เด็กๆต้องจำให้ดีนะคะ

is  ใช้กับประธานเอกพจน์  เช่น  He   She  It

Ex. He  is  a  doctor.
เขาผู้ชายเป็นคุณหมอ

am ใช้ได้กับประธานแค่  I  เท่านั้น
I am a student.
ฉันเป็นนักเรียน

are ใช้กับประธานพหูพจน์  เช่น  You , We , They
We   are  boys.
พวกเราเป็นเด็กผู้ชาย

อะอะ  มีตัวอย่างที่เด็กๆทำผิดกันเป็นประจำนะคะ
You and I ......... nurses.
เด็กๆจะตอบไรคะ  You and I  มีสองคน เป็นพหูพจน์ ต้องใช้ are นะคะ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง