คณิตศาสตร์ป.1 ตอน จำนวน 21-100 (1)

การนับเพิ่มทีละสิบ
     10     สิบ           ๑๐
     20     ยี่สิบ         ๒๐
     30     สามสิบ      ๓๐
     40     สี่สิบ         ๔๐
     50     ห้าสิบ       ๕๐
     60     หกสิบ       ๖๐
     70     เจ็ดสิบ       ๗๐
     80     แปดสิบ      ๘๐
     90     เก้าสิบ       ๙๐
    100    หนึ่งร้อย     ๑๐๐

เขียนตัวเลขในรูปกระจาย
ตัวอย่างเช่น     รูปกระจายของ 48 = 40+8
                    รูปกระจายของ 55 = 50+5

ค่าของตัวเลขในหลักหน่วยและหลักสิบ
ตัวอย่างเช่น     62 คือ 6 สิบ กับ 2 หน่วย

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง