การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

                                                         การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

• การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คือ การประกาศตนของผู้แสดงว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสิ่งสูงสุดและเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตน
• พิธีพุทธมามกะเกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศคำสอนของพระองค์แก่ประชาชน และมีผู้ที่ได้รับฟังคำสอนแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสปฏิบัติตามคำสอนนั้น จนได้รับผลจากการปฏิบัติตามสมควรแล้วจึงยอมรับว่า พระพุทธศาสนาซึ่งประกอบด้วยพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งต่อชีวิตตนจึงได้ประกาศตนเป็นพุทธมามกะซึ่งบางคนก็ออกบวชในพระพุทธศาสนา บางคนก็เป็นคฤหัสถ์ แต่ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด สำหรับผู้ที่เป็น “พุทธมามกะ” แล้วก็คือ ผู้ที่ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไป

                                           จุดประสงค์ในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คือ

๑) เพื่อให้เด็กและเยาวชนสืบความเป็นชาวพุทธตามวงศ์ตระกูลต่อไป
  ๒) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รำลึกอยู่เสมอว่าตนเป็นพุทธศาสนิกชน
๓) เพื่อปลูกฝังนิสัยเด็กและเยาวชนให้มั่นคงในพระพุทธศาสนา
เมื่อมีบุคคลต่างศาสนาเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ต้องการจะประกาศตนเป็นชาวพุทธ ก็ประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อประกาศว่านับแต่นี้ไปตนได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาแล้ว
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะกระทำซ้ำบ่อย ๆ ก็ได้ไม่จำกัดครั้งเพราะเป็นการแสดงความมั่นคงในการนับถือพระพุทธศาสนา

                                                  สิ่งที่จำเป็นในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะจะต้องแสดงต่อหน้าพระสงฆ์ หรือในที่ประชุมสงฆ์ โดยมีสิ่งจำเป็นต้องใช้ ดังนี้
๑) โต๊ะหมู่บูชา
๒) พระพุทธรูป
๓) ดอกไม้ธูปเทียน
๔) พุทธมามกะบัตร เพื่อมอบให้แก่ผู้แสดงตน และเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

                                                ลำดับขั้นตอนการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

• ขั้นตอนที่ ๑ เมื่อจัดสถานที่หอประชุม และที่นั่งพระสงฆ์เรียบร้อยแล้วจึงนิมนต์พระสงฆ์เข้าสู่บริเวณพิธี
• ขั้นตอนที่ ๒ ผู้แทนนักเรียนเข้าไปนั่งคุกเข่าหน้าโต๊ะหมู่บูชา จุดธูปเทียนและวางดอกไม้บูชา ส่วนผู้เข้าร่วมพิธีนั่งคุกเข่าและประนมมือ สงบจิตใจระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เมื่อผู้แทนนักเรียนนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ให้ทุกคนว่าตามพร้อม ๆ กัน เมื่อจบแล้วให้กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์

                                                                คำบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมะ ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะ (กราบ) 
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมะ ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้ (กราบ)
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมะ ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้ (กราบ)
 ขั้นตอนที่ ๓ ผู้แทนนักเรียนถวายพานเครื่องสักการะ พร้อมกับรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมพิธีทั้งหมดแด่พระสงฆ์ ส่วนผู้เข้าร่วมพิธีนั่งคุกเข่า ประนมมือแล้วกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์พร้อมกัน
• ขั้นตอนที่ ๔ กล่าวคำนมัสการพระพุทธเจ้าและคำขอแสดงตนเป็นพุทธมามกะพร้อม ๆ กัน 

• คำนมัสการพระพุทธเจ้า 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
(คำแปล) ข้าพเจ้าขอนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาค พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น 

• คำขอแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
เอเต (ชาย) เอตา (หญิง) มะยัง ภันเต สุจิระปรินิพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ พุทธมามกาติ (ชาย) พุทธมามิกาติ (หญิง) โน สังโฆ ธาเรตุ 

(คำแปล) ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอถึง พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น แม้ปรินิพพานแล้ว ทั้งพระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะที่ระลึกนับถือ ขอพระสงฆ์จงรับ ข้าพเจ้าไว้เป็นพุทธมามกะด้วยเถิด
• ขั้นตอนที่ ๕ เมื่อกล่าวจบแล้ว พระสงฆ์ประนมมือรับ “สาธุ” ผู้เข้าร่วมพิธีนั่งพับเพียบ ประนมมือฟังโอวาทจากประธานสงฆ์
• ขั้นตอนที่ ๖ เมื่อจบโอวาทแล้ว ให้ผู้เข้าร่วมพิธีรับ “สาธุ” แล้วนั่งคุกเข่า ประนมมือ ผู้แทนนักเรียนนำกล่าวคำอาราธนาศีล ๕
มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ,
ปัญจะสีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ
สะหะ, ปัญจะสีลานิ ยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะสีลานิ ยาจามะ 
• ขั้นตอนที่ ๗ พระสงฆ์เป็นผู้บอกคำสมาทานศีล ๕ ผู้เข้าร่วมพิธีว่าตามเป็นตอน ๆ หลังจากนั้นพระสงฆ์จะกล่าวสรุปหลังจากการสมาทานศีล ๕ เพียง ๑ ครั้งและผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวตาม ๓ ครั้งว่า
อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ 
 ขั้นตอนที่ ๘ พระสงฆ์บอกอานิสงส์ของศีล ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีไม่ต้องกล่าวตาม ดังนี้
สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปทา
สีเลนะ นิพพุติง ตัสมา สีลัง วิโสธะเย
 หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีหรือผู้แทนนักเรียนรับพุทธมามกะบัตรและถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาผู้แสดงตนเป็นพุทธมามกะกรวดน้ำ รับพร เสร็จแล้วคุกเข่ากราบพระสงฆ์ ๓ ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี หรือหลังจากเสร็จพิธีอาจมีการทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ได้

จัดทำโดย  พระมหาปรีชา  ปภสฺสโร
ประธานชมรมลานความคิด  ผลิตสื่อการเรียนรู้พุทธศาสนา
• ร่วมกันเผยแผ่ธรรมะให้โลกสวยด้วยมือเรา
• จัดทำเพื่อแจกเป็นธรรมทาน
• ติดต่อขอรับสื่อ  และร่วมบริจาคผลิตสื่อด้ที่
• พระมหาปรีชา  ปภสฺสโร  ๐๘๖-๖๘๕-๓๗๙๕
• วัดลาดบัวขาว  ถ.เจริญกรุง ๘๐
• เขตบางคอแหลม  กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๒๐
• http://www.oknation.net/blog/Duplex
• กรุณาให้เกียรติตนเอง  ไม่เอาผลงานคนอื่นมาเป็นของตนเอง
• ใช้เพื่อการเรียนรู้ และเผยแผ่พระพุทธศาสนา  โลกสวยด้วยเมตตา

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน