วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา


 
วันสำคัญทางพุทธศาสนา คือวันที่มีเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า
         


                                
วันสำคัญทางพระพุทธ ศาสนา มี 4 วัน คือ
1. วันมาฆบูชา
2. วันวิสาขบูชา
3. วันอัฏฐมีบูชา
4. วันาสาฬหบูชา
 


วันมาฆบูชา
ตรงกับวันขึ้น 15 เดือน 3 (มาฆมาส)มีเหตุการณ์สำคัญ 4 อย่าง เกิดขึ้น
1. เป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ
2. พระสงฆ์1,250รูปประชุมโดยไม่นัด
3. พระสงฆ์ล้วนเป็นพระอรหันต์
4. พระสงฆ์ล้วนบวชกับพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า  เอหิภิกขุอุปสัมปทาเรียกอีกอย่างว่า วันจาตุรงคสันนิบาตบางครั้งเราเรียกว่า วันพระธรรม

วันวิสาขบูชา
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
มีเหตุการณ์สำคัญ 3 อย่างเกิดขึ้น คือ
 1. เป็นวันประสูติของพระพุทธเจ้า
 2. เป็นวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
 3. เป็นวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าบางครั้งเราเรียกวันนี้ว่า  พระพุทธองค์กรสหประชาชาติรับรองให้เป็นวันนี้เป็นวันสำคัญสากลของโลก
   วันอัฏฐมีบูชา
ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6
มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันนี้ คือหลังจากวันปรินิพพานของพระองค์ 7 วัน ก็เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมสรีระของพระพุทธเจ้า ที่มกุฏพันธเจดีย์ เมืองกุสินารา แคล้นมัลละ
 
วันเข้าพรรษา
ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8
มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันนี้ คือ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์จำพรรษาอยู่ที่วัดใดวัดหนึ่งไม่ให้ไปค้างพักที่อื่น 3 เดือนเนื่องจากมีพระหมู่หนึ่ง ชื่อ ภัททวัคคีย์จาริกไปเหยียบนาข้าว สัตว์เล็กสัตว์น้อยตายในฤดูฝน

วันออกพรรษา
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เรียกอีกอย่างว่า วันมหาปวารณา
มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันนี้ คือ
- พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ไปจำวัดค้างแรมที่อื่นได้
- เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากทรงจำพรรษาที่นั่นเพื่อแสดงธรรมแก่พุทธมารดาตลอด 3 เดือน 
 
ตรงกับวัน ขึ้น 8 ค่ำ ขึ้น 15 ค่ำ แรม 8 ค่ำ แรม 15 ค่ำ หรือ 14 ค่ำ
วันธรรมสวนะ คือ วันกำหนดประชุมฟังธรรมและรักษาศีล 5-8 เรียกอีกอย่างว่า วันพระ                          


วันธรรมสวนะ


การปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
• ทำบุญตักบาตรแล้วกรวดน้ำแผ่ส่วนบุญให้แกผู้ล่วงลับ
• ฟังธรรมเทศนาที่วัด หรือทางวิทยุโทรทัศน์
• รักษาศีล 5 หรือศีล 8 เว้นจากการทำบาป ทำแต่ความดี ทำใจให้บริสุทธิ์
• แผ่เมตตาให้แก่สัตว์
• นำดอกไม้ ธูปเทียน ไปเวียนเทียนที่วัดเป็นพุทธบูชา 
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หมายถึง วันที่มีเหตุการณ์สำคัญบางอย่างเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่จะเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าซึ่งจะกำหนดเอาวันที่มีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นในชีวิตของพระองค์เป็นหลัก
การศึกษาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นอกจากจะได้ความรู้ ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องแล้วยังช่วยให้ผู้ศึกษาเกิดความซาบซึ้ง และเกิดแนวความคิดในการปฏิบัติ และการเข้าร่วมกิจกรรมในชีวิตประจำวันต่อไป 

วันมาฆบูชา
มาฆบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๓
วันนี้ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจาก เป็นวันที่มีการประชุมที่ประกอบด้วยองค์ ๔ หรือที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” เกิดขึ้นที่วัดเวฬุวันใกล้กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ
การประชุมที่ประกอบด้วยองค์ ๔ คือ
๑) พระสงฆ์สาวกล้วนเป็นพระอรหันต์
๒) พระสงฆ์สาวกล้วนเป็นเอหิภิกขุ  พระพุทธเจ้าบวชให้เอง
๓) พระสงฆ์สาวกจำนวน ๑,๒๕๐ องค์ มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย
๔) พระพุทธเจ้าเห็นเป็นอัศจรรย์ จึงได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์

วันวิสาขบูชา
วิสาขบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖
วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยตรงซึ่งทั้ง ๓ เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันเพ็ญ เดือน ๖ แต่เกิดต่างปีกันในช่วงเวลา ๘๐ ปี ได้แก่
๑) วันประสูติ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี ณ ป่าสาละ สวนลุมพินีวัน
๒) วันตรัสรู้ เกิดขึ้นใน ๓๕ ปีต่อมา ภายหลังที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชา ณ โคนต้นโพธิ์ ใกล้แม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ
๓) วันปรินิพพาน เกิดขึ้นในปีที่ ๘๐ แห่งพระชนมายุของพระพุทธเจ้า ณ แท่นบรรทม ระหว่างต้นสาละ เมืองกุสินารา

วันอัฏฐมีบูชา
  เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานจึงมีการตั้งพระบรมศพของพระพุทธองค์พร้อมจัดเครื่องสักการบูชาเป็นเวลา ๗ วัน ณ มกุฏพันธนเจดีย์ เมืองกุสินาราและในวันที่ ๘ ซึ่งตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ เหล่ามัลลกษัตริย์และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ได้ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้า ซึ่งเราชาวพุทธเรียกวันนี้ว่า “วันอัฏฐมีบูชา”

วันอาสาฬหบูชา
อาสาฬหบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๘
วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ดังนี้
๑) เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
๒) เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยการแสดงปฐมเทศนา เรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตนสูตร มีใจความสำคัญ คือ อริยสัจ ๔ เพื่อโปรดปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี
๓) เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นครั้งแรก คือ โกณฑัญญะ
๔) เป็นวันที่พระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลกบริบูรณ์
เกร็ดพุทธศาสน์
วันอาสาฬหบูชา เริ่มมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยที่มหาเถรสมาคมได้เสนอต่อรัฐบาล เพื่อให้ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง

วันธรรมสวนะ
วันธรรมสวนะ ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันพระ” ซึ่งแปลว่า เป็นวันประชุมถือศีลฟังธรรมในพระพุทธศาสนา
วันพระ ๑ เดือนจะมี ๔ วัน คือ วันขึ้น ๘ ค่ำ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ วันแรม ๘ ค่ำและวันแรม ๑๕ ค่ำ หรือแรม ๑๔ ค่ำในเดือนขาด 

วิธีปฏิบัติตนและเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งหมดนี้ มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรง ในปัจจุบันนิยมปฏิบัติคล้ายคลึงกัน คือ
๑) การทำบุญตักบาตรที่บ้านหรือที่วัดในตอนเช้า
๒) การไปนมัสการ ไหว้พระ สวดมนต์ และทำบุญตามวัดต่าง ๆ
๓) การฟังพระธรรมเทศนา และปฏิบัติสมาธิภาวนา
๔) การสนทนาธรรมกับพระภิกษุหรือผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนา
๕) การรักษาศีล ๕
๖) การไปเวียนเทียนที่วัด (นิยมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา และวันอาสาฬหบูชา)


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก  พระมหาปรีชา ปภสสโร

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน