โครงสร้างของพอลิเมอร์
โครงสร้างของพอลิเมอร์

          โครงสร้างของพอลิเมอร์เป็นผลจากลักษณะการเชื่อมต่อกันของมอนอเมอร์  โดยโครงสร้างพอลิเมอร์สามารถจำแนกได้เป็น 3 ลักษณะ  คือ  พอลิเมอร์แบบเส้น  พอลิเมอร์แบบกิ่ง  และพอลิเมอร์แบบร่างแห  ซึ่งโครงสร้างของพอลิเมอร์ที่แตกต่างกัน  ก็จะมีผลทำให้พอลิเมอร์มีสมบัติที่แตกต่างกันไปด้วย  โดยโครงสร้างพอลิเมอร์แบบต่าง ๆ จะมีลักษณะและสมบัติดังนี้

          1.  พอลิเมอร์แบบเส้น  เกิดจากมอนอเมอร์ที่ต่อกันเป็นสายยาว  โดยสายของพอลิเมอร์เหล่านี้มีการเรียงตัวอยู่ชิดกันมาก  มีจุดหลอมเหลวสูง  แข็ง  ขุ่น  เหนียว  และมีความหนาแน่นสูง  เช่น  พีวีซี,  พอลิสไตรีน,  พอลิเอทิลีน

          2.  พอลิเมอร์แบบกิ่ง  เกิดจากมอนอเมอร์ที่ต่อกันเป็นสายยาวที่มีกิ่งก้านสาขา  โดยกิ่งก้านเหล่านี้จะเป็นสิ่งขัดขวางทำให้สายของมอนอเมอร์ไม่สามารถเข้ามาเรียงตัวอยู่ชิดกันได้  มีจุดหลอมเหลวต่ำ  โครงสร้างเปลี่ยนรูปร่างได้  ง่ายเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น  มีความหนาแน่นและความเหนียวต่ำ  เช่น  พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ

          3.  พอลิเมอร์แบบร่างแห  เกิดจากมอนอเมอร์ที่ต่อกันเป็นร่างแห  ถ้ามีพันธะที่เชื่อมระหว่างสายโซ่อยู่น้อยก็จะยืดหยุ่นได้มาก  แต่หากมีมากก็จะแข็ง  ไม่ยืดหยุ่น  มีความแข็งแกร่ง  และเปราะหักง่าย  ใช้สำหรับทำถ้วยชาม  เช่น  เบกาไลต์,  เมลามีน
 
ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
พงศธร  นันทธเนศ  และสุนทร  ภูรีปรีชาเลิศ. สารและสมบัติของสาร ม.4 - ม.6. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง