เชื้อเพลิงและพลังงานในชีวิตประจำวัน

เชื้อเพลิงและพลังงานในชีวิตประจำวัน
          พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเป็นพลังงานเริ่มแรกที่มนุษย์รู้จักนำมาใช้ประโยชน์เป็นเวลานานแล้ว  โดยเชื้อเพลิงเริ่มแรกที่มนุษย์รู้จักนำมาใช้  คือ  ฟืน  และถ่านไม้  ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้แสงสว่างความร้อน  และใช้ในการหุงต้มประกอบอาหาร  ต่อมามนุษย์จึงเริ่มรู้จักการใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ คือ  ถ่านหิน  น้ำมัน  และแก๊สธรรมชาติ  ซึ่งเชื้อเพลิงเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการให้พลังงานความร้อนที่สูงกว่าฟืนหรือถ่านไม้ธรรมดา  จึงสามารถนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือใช้ในการขับเคลื่อนยานพาหนะต่าง ๆ ได้
          ถ่านหิน  น้ำมัน  และแก๊สธรรมชาติ  เป็นแหล่งพลังงานที่มีความสำคัญและมีบทบาทต่อสังคมมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง  ทั้งในด้านการคมนาคมขนส่ง  การผลิตกระแสไฟฟ้า  และในกระบวนการอุตสาหกรรมต่าง ๆ แต่ปัญหาที่สำคัญของเชื้อเพลิงต่าง ๆ เหล่านี้  ก็คือ เชื้อเพลิงซึ่งเกิดจากการทับถมกันเป็นระยะเวลานานของซากพืชและซากสัตว์ที่มีอยู่อย่างจำกัดใต้ผิวโลก  เมื่อนำมาใช้ในปริมาณมากก็ย่อมจะหมดไป  ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาตอบสนองได้ทันกับความต้องการของมนุษย์  การใช้พลังงานเหล่านี้ในปริมาณมากก็ย่อมจะนำไปสู่ภาวะขาดแคลนในที่สุด
          ดังนั้นในปัจจุบันมนุษย์จึงพยายามค้นหาและค้นคว้าเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชนิดใหม่  หรือแหล่งพลังงานทดแทนอื่น ๆ ที่จะนำมาใช้ทดแทนหรือเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลให้น้อยลง  โดยเชื้อเพลิงหรือแหล่งพลังงานทดแทนที่มีการนำมาใช้งานในปัจจุบันนี้มีดังนี้

          1.  แก๊สชีวภาพ  เป็นแก๊สที่เกิดจากปฏิกิริยาการย่อยสลายอินทรียสารในสภาวะที่มีออกซิเจนต่ำของแบคทีเรียชนิดต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นแก๊สมีเทนซึ่งได้จากการหมักมูลสัตว์
          แก๊สชีวภาพมีคุณสมบัติเผาไหม้ได้ดี  ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศน้อย  โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งนำมาใช้เนื่องจากเป็นการประหยัดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและยังเป็นการช่วยกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นในโรงงานอีกด้วย  แต่แก๊สชีวภาพนี้ยังไม่เป็นที่นิยมใช้กันตามครัวเรือนเนื่องจากยังมีปัญหาในด้านการติดตั้งถังเก็บแก๊ส  และในด้านวัตถุดิบที่จะนำมาหมัก

          2.  แก๊สโซฮอล์  คือ  ส่วนผสมระหว่างน้ำมันเบนซินกับเอทานอล  ซึ่งเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถผลิตได้จากพืชที่ปลูกในประเทศ  เช่น  อ้อย  มันสำปะหลัง  ข้างฟ่าง  ข้าว  ข้าวโพด  เป็นต้น  ในบางครั้งเราอาจได้ยินชื่อเรียกแก๊สโซฮอล์ E10  หรือ  แก๊สโซฮอล์ E20  ซึ่งตัวเลข 10 หรือ 20 ที่อยู่ข้างหลัง  หมายถึง  ปริมาณเป็นร้อยละของเอทานอลที่ผสม  เช่น  E10  หมายถึง  แก๊สโซฮอล์ที่มีเอทานอลผสมอยู่ร้อยละ 10 ส่วน E20 จะหมายถึง  แก๊สโซฮอล์ที่มีเอทานอลผสมอยู่ร้อยละ 20  เป็นต้น
          ในปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้มีการส่งเสริมให้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์เพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากแก๊สโซฮอล์เป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาต่ำกว่าน้ำมันเบนซิน  สามารถช่วยชาติในการลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศได้  และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรในประเทศด้วย  นอกจากนี้แก๊สโซฮอล์ยังมีการเผาไหม้ดีกว่าน้ำมันเบนซิน  เนื่องจากมีส่วนผสมของเอทานอลอยู่  จึงช่วยลดมลพิษในอากาศได้
         
          3.  พลังงานน้ำ  เป็นพลังงานทดแทนที่ได้จากการนำพลังงานที่เกิดจากการไหลของกระแสน้ำมาปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า  ซึ่งการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำนี้จะต้องอาศัยกระแสน้ำไหลผ่านเป็นปริมาณมาก  จึงต้องมีการสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำขวางลำน้ำต่าง ๆ ที่มีน้ำไหลตลอดปี  ข้อดีของการใช้พลังงานน้ำ  คือ  สามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่อง  เป็นพลังงานหมุนเวียนที่ใช้แล้วไม่หมดไป  แต่มีข้อเสีย  คือ  การสร้างเขื่อนจะต้องมีการทำลายพื้นที่ป่าและที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นในการสร้างเขื่อนจึงต้องมีการพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ

          4.  พลังงานลม  เป็นการใช้พลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศ  ในประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากพลังงานลมกันมาเป็นเวลานานแล้ว  โดยใช้ในด้านการเกษตรและคมนาคม  แต่ยังคงมีการพัฒนาการใช้พลังงานในด้านนี้อยู่  เนื่องจากพพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีกระแสลมที่ไม่สม่ำเสมอ ไม่เหมาะต่อการใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า  ทั้งนี้ในประเทศไทยมีสถานีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมอยู่ที่เดียว  คือ  ที่สถานีพลังงานทดทนแหลมพรหมเทพ  จังหวัดภูเก็ต

          5.  พลังงานแสงอาทิตย์  เป็นการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า  โดยใช้เซลล์สุริยะ  (Solar cell)  เป็นต้วเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นกระแสไฟฟ้า  ในประเทศไทยมีการให้ความสนใจกับพลังงานจากแสงอาทิตย์กันมาก  เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศในเขตเส้นศูนย์สูตรซึ่งได้รับแสงอาทิตย์ยาวนานตลอดทั้งปี  โดยในปัจจุบันได้มีการผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ออกมาอย่างมากมาย  เช่น  เครื่องคิดเลข  เครื่องกรองน้ำ  เครื่องทำความร้อน  เครื่องอบผลผลิตทางการเกษตร  เป็นต้น

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
พงศธร  นันทธเนศ  และสุนทร  ภูรีปรีชาเลิศ. สารและสมบัติของสาร ม.4 - ม.6. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูadmissions 59admissions 60ad59ad60admissionsสอบตรง 59รับตรง 59สอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวคลิปเด็ดรวมคลิปเด็ดคลิปเด็ดแปลไทยติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงราย 
กลับด้านบน