สมบัติของสารประกอบโคเวเลนต์
สมบัติของสารประกอบโคเวเลนต์
     จากลกษณะของพันธะโคเวเลนต์ และลักษณะของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์จึงส่งผลให้สารประกอบโคเวเลนต์มีสมบัติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
     1.  สารประกอบโคเวเลนต์ส่วนใหญ่มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่ำ เนื่องจากมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่ไม่แข็งแรงสามารถถูกทำลายได้ง่าย
     2.  สารประกอบโคเวเลนต์ส่วนใหญ่จะไม่นำไฟฟ้าทั้งในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส เนื่องจากมีประจุไฟฟ้าเป็นกลาง และอิเล็กตรอนทั้งหมดถูกใช้เป็นอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะระหว่างอะตอม ทำให้ไม่มีอิเล็กตรอนอิสระช่วยนำไฟฟ้า แต่ยกเว้นในสารประกอบโคเวเลนส์ที่มีสภาพขั้วแรงมาก เช่น HCI, HBr, H2SO4 เป็นต้น ซึ่งเมื่อละลายน้ำแล้วจะสามารถดึงอิเล็กตรอนจากไฮโดรเจนเกิดเป็นไอออน ทำให้สามารถนำไฟฟ้าได้ดี

     **แกรไฟต์ (Graphite)
    
แกรไฟต์ เป็นรูปหนึ่งของคาร์บอนเกิดจากอะตอมของคาร์บอนสร้างพันธะโคเวเลนต์กับอะตอมที่อยู่ข้างเคียงอีก 3 อะตอม ทำให้เกิดการยึดเหนี่ยวเป็นโครงตาข่ายเป็นชั้น ๆ มีความแข็งแรงภายในชั้นสูง ส่งผลให้แกรไฟต์มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง ส่วนแรงยึดเหนี่ยวระหว่างชั้นระหว่างชั้นเป็นแรงแวนเดอวาลส์ซึ่งเป็นแรงยึดเหนี่ยวที่ไม่แข็งแรงนัก ดังนั้นแกรไฟต์จึงสามารถแตกหักและเลื่อนไหลออกเป็นชั้น ๆ ได้ง่าย
     การที่คาร์บอนมีการสร้างพันธะกับอะตอมข้างเคียงเพียงแค่ 3 อะตอม ทำให้คาร์บอนแต่ละอะตอมเหลืออิเล็กตรอนอยู่ 1 อนุภาค ซึ่งอิเล็กตรอนที่เหลืออีก 1 อนุภาคนนี้ สามารถเคลื่อนที่ไปตามอะตอมต่าง ๆ ภายในชั้นได้ ทำให้แกรไฟต์สามารถนำไฟฟ้าได้ตามแนวชั้นที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
พงศธร  นันทธเนศ  และสุนทร  ภูรีปรีชาเลิศ. สารและสมบัติของสาร ม.4 - ม.6. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง