สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
     สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทุกชนิดในโลกย่อมต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิต เช่น อาหาร นำ อากาศ ที่อยู่อาศัย เป็นต้น นอกจากนี้มนุษย์ยังมีการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีก เช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้า การผลิตเครื่องนุ่งห่มใช้เป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนยานพาหนะ เป็นต้น ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ จึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง
     สิ่งแวดล้อม หมายถึง สรรพสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สามารถก่อให้เกิดประโยชน์หรือโทษต่อการดำรงชีวิตของเราก็ได้ โดยสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ดังนี้
     1. สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ (natural environment) เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น พืช สัตว์ จุลินทรีย์ และสิ่งไม่มีชีวิต เช่น แสงแดด น้ำ พื้นดิน แร่ธาตุ อากาศ เป็นต้น
     2.  สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (manmade environment) เป็นสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ โดยใช้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่แวดล้อมตัวมนุษย์มาพัฒนาเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง เช่น อาคาร บ้านเรือน ถนน โรงเรียน โรงงาน สายไฟ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น สิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นนี้จะมีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์โดยตรงแต่มีคุณค่าด้านจิตใจ คือ สิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และความเชื่อต่าง ๆ เช่น วัด ศาลเจ้า โบสถ์ เป็นต้น


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก : 
ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ . ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต . พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์ .
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง