ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การอ่านพัฒนาตนในด้านอารมณ์
การอ่านพัฒนาตนในด้านอารมณ์

          การอ่านเพื่อพัฒนาอารมณ์  เกิดจากการรับสารหลายชนิด  บางครั้งอาจเกิดขึ้นโดยเราไม่รู้ตัว  เช่น  การอ่านนวนิยายที่ทำให้เราสนุกสนานเพลิดเพลิน  ย่อมคลายจากความตึงเครียด  ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาอารมณ์ในระดับหนึ่ง
          อ่านบทร้อยแก้วข้างต้น  ทำให้เห็นภาพอันงดงามของบรรยากาศในยามเช้า  ได้ความรู้สึกสงบ  อบอุ่น  และสดชื่นแจ่มใส  ก่อให้เกิดอารมณ์ร่วมไปกับผู้เขียนด้วย  นั่นก็คือ  ความสามารถปรับเปลี่ยนความรู้สึกให้คล้อยตามได้  จึงนับเป็นการอ่านเพื่อพัฒนาทางด้านอารมณ์ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
บุญลักษณ์  เอี่ยมสำอางค์  เกื้อกมล  พฤกษประมูล และโสภิต  พิทักษ์. ภาษาไทย  หลักการใช้ภาษาและการใช้ภาษา ม.4. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง