ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

หลักการฟังและดู
หลักการฟังและดู
          การฟังและการดูเป็นการรับสารที่ต้องอาศัยทักษะจึงจะสามารถรับสารที่ครบถ้วนได้  ซึ่งในการฟังและการดูมีข้อปฏิบัติที่สำคัญ  ดังนี้

          1.  ตรงจุดมุ่งหมาย  ถ้าฟังเพื่อความรู้  ต้องมีสมาธิ  เพื่อติดตามและจับสาระสำคัญของเรื่องที่ฟังได้  ส่วนการฟังเพื่อความจรรโลงใจ  ต้องใช้สติปัญญาวินิจสารที่ฟังว่าให้คุณค่า  ข้อคิดเรื่องใดและใช้วิจารณญาณว่าจะนำสารที่ฟังไปใช้ในชีวิตให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร

          2.  พร้อมกายใจแน่วแน่  ผู้ฟังหรือดูต้องมีความพร้อมทางกาย  คือ  สุขภาพดี  พร้อมทางใจคือไม่มีเรื่องทุกข์ร้อน  อารมณ์ขุ่นมัว  และพร้อมทางสติปัญญา  คือมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องที่จะฟังหรือดู

          3.  เที่ยงแท้มีสมาธิ  ฟังหรือดูด้วยความตั้งใจ  จิตใจจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้น

          4.  ปราศจากอคติใด ๆ  การทำใจเป็นกลางจะทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลได้ชัดเจน  สามารถวิเคราะห์เรื่องที่ดูและฟังได้อย่างถูกต้อง  โดยพิจารณาให้รอบคอบด้วยเหตุผลว่า  เรื่องนั้น ๆ เป็นจริงหรือไม่  เพราะเหตุใด  มีเหตุผลน่าเชื่อถือหรือไม่  เพราะบางคนนั้นเมื่อดูหรือฟังอย่างมีอคติก็จะไม่สามารถพิจารณาตัดสินเรื่องนั้น ๆ อย่างถ่องแท้ได้ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
บุญลักษณ์  เอี่ยมสำอางค์  เกื้อกมล  พฤกษประมูล และโสภิต  พิทักษ์. ภาษาไทย  หลักการใช้ภาษาและการใช้ภาษา ม.4. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง