ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

จุดมุ่งหมายในการฟังและดู
จุดมุ่งหมายในการฟังและดู
          การฟังและการดูเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  โดยอาจได้รับสารจากบุคคลหรือจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สื่อเหล่านี้อาจรับสารด้วยวิธีการฟังหรือการดูในลักษณะตอบโต้หรือสื่อสารทางเดียวก็ได้  จุดมุ่งหมายของการฟังและการดูมีดังนี้

          1.  เพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน  เป็นการฟังและการดูที่ต้องใช้สติปัญญาและวิจารณญาณ  ตลอดจนทักษะในการตัดสินใจ  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างฉับไว
          2.  เพื่อความเพลิดเพลิน  เป็นการฟังและดูเพื่อความสนุกสนาน  ผ่อนคลาย  และคล้อยตามไปกับเรื่องที่ฟังและดู  เช่น  ฟังและดูดนตรี  นิยาย  ละคร  บทร้อยกรอง  โดยผู้ฟังและดูควรมีความรู้ในเรื่องที่ฟังและดูพอสมควร
          3.  เพื่อรับความรู้  เป็นทักษะที่ผู้รับสารใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวัน  เช่น  ฟังคำอบรมสั่งสอนของพ่อแม่  ฟังครูอธิบาย  ผู้ฟังต้องฝึกทักษะการจับใจความ  และฝึกการบันทึกช่วยจำ
          4.  เพื่อได้คติชีวิตและความจรรโลงใจ  เป็นการฟังเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์  เพื่อกลั่นกรองความรู้  ความคิดเหล่านั้นมาเป็นองค์ความรู้  เพื่อเป็นความคิดและประสบการณ์ของตนเอง  เพื่อให้เกิดคุณค่าในชีวิต

          การฟังและการดูที่มีการตั้งจุดมุ่งหมายไว้เบื้องต้น  จะทำให้ผู้รับสารพุ่งจุดสนใจจากที่ได้รับได้ดียิ่งขึ้น  และส่งผลให้ผู้รับสารมีสรรถภาพในการฟัง  การดู  เพิ่มมากขึ้นที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
บุญลักษณ์  เอี่ยมสำอางค์  เกื้อกมล  พฤกษประมูล และโสภิต  พิทักษ์. ภาษาไทย  หลักการใช้ภาษาและการใช้ภาษา ม.4. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง